Visa allt om Stockholms El-Team Aktiebolag
Visa allt om Stockholms El-Team Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 17 160 17 608 16 623 14 138 14 071 12 177 12 010 24 820 22 622 25 412
Övrig omsättning - 72 - 18 - 8 - 65 - -
Rörelseresultat (EBIT) 894 -355 362 64 277 -378 -2 395 407 -769 -341
Resultat efter finansnetto 887 -390 374 64 317 -431 -2 486 372 -809 -311
Årets resultat 509 -7 290 35 434 69 -568 270 -966 -391
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 1 684 1 719 44 87 669 146 2 000 2 076 2 344
Omsättningstillgångar 8 973 6 458 6 601 7 308 7 253 7 307 8 893 9 110 8 375 9 805
Tillgångar 9 012 8 141 8 320 7 352 7 340 7 975 9 040 11 110 10 451 12 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 973 5 464 5 471 5 182 5 147 4 713 4 643 5 212 4 942 4 456
Obeskattade reserver 228 0 0 0 0 0 0 645 1 290 1 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 573 0 1 274 1 310 1 336
Kortfristiga skulder 2 812 2 677 2 850 2 171 2 193 2 689 4 396 3 980 2 910 5 225
Skulder och eget kapital 9 012 8 141 8 320 7 352 7 340 7 975 9 040 11 110 10 451 12 149
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 219 308 309 433
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 055 4 092 4 196 4 074 4 739 4 327 3 959 5 445 5 318 6 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 589 1 706 1 468 1 473 1 643 1 582 1 577 2 089 2 081 2 574
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 160 17 680 16 623 14 156 14 071 12 185 12 010 24 885 22 622 25 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 11 11 11 14 13 12 18 16 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 907 1 601 1 511 1 285 1 005 937 1 001 1 379 1 414 1 155
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 648 547 521 519 463 463 485 463 526 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 916 -339 383 94 326 -315 -2 294 669 -515 -93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,54% 5,93% 17,58% 0,48% 15,55% 1,39% -51,61% 9,72% -10,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,92% -4,27% 4,57% 0,97% 4,35% -4,55% -26,33% 4,00% -6,72% -1,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,21% -1,98% 2,29% 0,50% 2,27% -2,98% -19,82% 1,79% -3,10% -0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,59% 42,79% 51,20% 55,83% 64,71% 65,89% 50,11% 53,54% 50,45% 54,53%
Rörelsekapital/omsättning 35,90% 21,47% 22,57% 36,33% 35,96% 37,92% 37,44% 20,67% 24,16% 18,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,25% 67,12% 65,76% 70,48% 70,12% 59,10% 51,36% 51,19% 56,17% 43,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,73% 217,00% 211,40% 307,55% 308,48% 257,34% 194,54% 203,09% 263,95% 181,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...