Visa allt om Westal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 124 957 117 571 102 650 86 792 78 246 55 286 39 354 26 979 20 907 18 213
Övrig omsättning 359 145 71 172 426 140 118 116 121 45
Rörelseresultat (EBIT) 29 746 27 234 26 976 18 689 11 302 9 433 4 138 2 935 -371 -2 720
Resultat efter finansnetto 29 458 27 302 27 096 18 461 10 863 9 024 3 884 2 793 -649 -2 906
Årets resultat 1 11 19 857 14 313 8 500 7 055 690 1 556 -3 -1 259
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 429 1 867 1 025 1 085 1 307 397 514 772 1 183 1 352
Omsättningstillgångar 88 213 64 928 69 826 60 544 52 991 40 018 25 666 16 376 14 416 12 767
Tillgångar 90 643 66 795 70 851 61 629 54 299 40 415 26 180 17 148 15 599 14 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 743 33 742 55 731 35 874 21 561 13 061 6 696 6 007 4 451 4 454
Obeskattade reserver 223 226 38 43 66 119 166 132 0 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 13 522 12 966 8 651 1 043 1 131 678 0
Kortfristiga skulder 56 677 32 826 15 081 12 191 19 707 18 585 18 275 9 878 10 471 9 471
Skulder och eget kapital 90 643 66 795 70 851 61 629 54 299 40 415 26 180 17 148 15 599 14 120
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 117 1 004 1 000 898 873 979 872 1 320 1 329 1 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 14 744 12 555 11 526 10 597 9 730 8 103 6 580 4 426 3 898 3 970
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 565 5 901 5 768 5 275 4 669 3 691 3 135 2 280 2 265 2 156
Utdelning till aktieägare 0 0 22 000 0 0 0 690 0 0 0
Omsättning 125 316 117 716 102 721 86 964 78 672 55 426 39 472 27 095 21 028 18 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 30 29 29 24 24 19 14 12 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 165 3 919 3 540 2 993 3 260 2 304 2 071 1 927 1 742 1 301
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 776 641 613 553 631 517 561 560 612 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 245 27 666 27 179 18 911 11 479 9 596 4 396 3 195 -130 -2 510
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,28% 14,54% 18,27% 10,92% 41,53% 40,48% 45,87% 29,04% 14,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,94% 41,16% 38,44% 30,50% 20,87% 23,35% 15,81% 17,12% -2,37% -18,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,90% 23,38% 26,53% 21,65% 14,48% 17,07% 10,51% 10,88% -1,77% -14,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,03% 51,64% 56,06% 55,28% 51,63% 59,39% 61,72% 64,39% 63,14% 62,07%
Rörelsekapital/omsättning 25,24% 27,30% 53,33% 55,71% 42,54% 38,77% 18,78% 24,09% 18,87% 18,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,42% 50,78% 78,70% 58,26% 39,80% 32,55% 26,07% 35,63% 28,53% 32,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,51% 110,78% 295,16% 282,33% 136,09% 146,13% 77,76% 109,53% 92,40% 47,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!