Visa allt om Svensk Information i Stockholm Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 40 005 8 111 15 455 24 343 18 678 13 823 14 005 10 772 13 894
Övrig omsättning 30 2 117 738 2 2 0 1 0 129
Rörelseresultat (EBIT) 8 633 -438 563 2 427 1 275 443 518 -534 319
Resultat efter finansnetto 8 629 -444 557 2 418 1 266 436 507 -531 310
Årets resultat 6 846 -355 423 1 860 937 290 337 -467 171
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 34 63 93 95 203 297 473 649
Omsättningstillgångar 14 687 3 169 3 293 5 319 4 390 3 329 3 060 2 488 2 918
Tillgångar 14 723 3 204 3 356 5 412 4 485 3 533 3 357 2 961 3 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 307 1 461 1 816 2 893 2 033 1 497 1 498 1 162 1 929
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 220 0 0 168 202 287
Långfristiga skulder 0 137 253 0 116 136 0 419 0
Kortfristiga skulder 6 416 1 606 1 287 2 299 2 336 1 900 1 690 1 179 1 351
Skulder och eget kapital 14 723 3 204 3 356 5 412 4 485 3 533 3 357 2 961 3 567
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 259 3 114 3 407 3 679 3 323 3 488 3 671 3 658 4 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 1 682 1 397 1 430 1 515 1 379 1 446 1 569 1 484 1 825
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 035 10 228 16 193 24 345 18 680 13 823 14 006 10 772 14 023
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 7 7 7 8 8 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 715 1 352 2 208 3 478 2 668 1 728 1 751 1 347 1 389
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 752 691 759 693 631 673 670 628
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 663 -409 592 2 456 1 415 625 694 -358 523
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 393,22% -47,52% -36,51% 30,33% 35,12% -1,30% 30,01% -22,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,64% -13,67% 16,78% 44,84% 28,43% 12,54% 15,46% -17,12% 8,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,58% -5,40% 3,64% 9,97% 6,83% 3,20% 3,71% -4,71% 2,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 61,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,67% 19,27% 12,98% 12,41% 11,00% 10,34% 9,78% 12,15% 11,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,42% 45,60% 54,11% 53,46% 45,33% 42,37% 44,62% 39,24% 54,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,91% 197,32% 255,87% 231,36% 187,93% 175,21% 159,17% 211,03% 138,05%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 40 005 7 697 14 372 22 969 17 770 11 777 12 766 7 527 9 679 10 215
Övrig omsättning 30 2 117 738 2 2 228 1 0 129 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 633 -428 567 2 342 1 394 576 673 -258 100 565
Resultat efter finansnetto 8 629 -434 560 2 333 1 385 570 661 -257 97 569
Årets resultat 7 335 67 303 1 426 1 125 545 463 2 179 787
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 036 1 034 1 063 1 093 1 095 1 091 1 016 1 023 649 1 029
Omsättningstillgångar 14 293 2 828 2 868 4 814 3 901 2 905 2 734 1 831 2 918 3 325
Tillgångar 15 329 3 862 3 932 5 906 4 996 3 995 3 750 2 854 3 567 4 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 864 1 529 1 462 2 659 2 232 1 508 1 255 793 1 929 1 399
Obeskattade reserver 0 627 1 155 998 528 617 762 917 0 1 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 419 0 0
Kortfristiga skulder 6 465 1 707 1 315 2 250 2 235 1 871 1 733 726 1 351 1 485
Skulder och eget kapital 15 329 3 862 3 932 5 906 4 996 3 995 3 750 2 854 3 567 4 354
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 162 3 114 3 407 3 679 3 323 3 151 2 906 2 278 4 185 3 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 682 1 397 1 303 1 632 1 379 1 299 1 295 1 055 1 625 1 526
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 400 293 0 300 783
Omsättning 40 035 9 814 15 110 22 971 17 772 12 005 12 767 7 527 9 808 10 215
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 7 7 7 7 6 6 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 715 1 283 2 053 3 281 2 539 1 682 2 128 1 255 968 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 752 691 759 690 652 720 582 445 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 663 -399 596 2 371 1 421 589 680 -251 135 628
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 419,75% -46,44% -37,43% 29,26% 50,89% -7,75% 69,60% -22,23% -5,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 56,32% -11,08% 14,42% 39,65% 27,90% 14,42% 17,97% -8,97% 2,83% 13,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,58% -5,56% 3,95% 10,20% 7,84% 4,89% 5,28% -3,40% 1,04% 5,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,57% 14,56% 10,81% 11,16% 9,38% 8,78% 7,84% 14,68% 16,19% 18,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,83% 52,25% 60,09% 58,20% 52,92% 49,79% 49,32% 52,85% 54,08% 57,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,26% 136,44% 125,10% 137,87% 133,11% 107,54% 136,41% 146,97% 138,05% 157,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!