Visa allt om Global Blue Currency Choice Service Europe Aktiebolag
Visa allt om Global Blue Currency Choice Service Europe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 * 2015-03 * 2014-03 * 2013-03 * 2012-03 * 2011-03 * 2010-03 * 2009-03 * 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 95 316 107 115 90 083 55 521 5 569 5 126 3 581 2 142 106 8
Övrig omsättning 5 378 8 816 7 221 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 910 223 1 253 24 723 2 625 1 613 650 120 -1 614 -424
Resultat efter finansnetto -1 937 56 1 181 24 673 2 641 1 618 651 139 -1 620 -304
Årets resultat -1 937 46 931 17 981 1 932 1 203 483 102 -1 620 -304
Balansräkningar (tkr)
2016-03 * 2015-03 * 2014-03 * 2013-03 * 2012-03 * 2011-03 * 2010-03 * 2009-03 * 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 509 1 802 1 378 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 104 329 126 076 85 868 53 800 6 646 5 794 3 147 2 578 4 762 1 974
Tillgångar 106 838 127 878 87 246 53 800 6 646 5 794 3 147 2 578 4 762 1 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 451 20 531 19 731 17 554 2 190 2 241 1 038 556 4 264 245
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 378 107 347 67 515 36 245 4 456 3 553 2 109 2 022 498 1 729
Skulder och eget kapital 106 838 127 878 87 246 53 800 6 646 5 794 3 147 2 578 4 762 1 974
Löner & utdelning (tkr)
2016-03 *
2015-03 *
2014-03 *
2013-03 *
2012-03 *
2011-03 *
2010-03 *
2009-03 *
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 162 1 245 1 324 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 618 567 537 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 694 115 931 97 304 55 521 5 569 5 126 3 581 2 142 106 8
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 0 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 31 772 35 705 30 028 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 775 1 164 644 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 753 381 1 396 24 723 2 625 1 613 650 120 -1 614 -424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,02% 18,91% 62,25% 896,97% 8,64% 43,14% 67,18% 1 920,75% 1 225,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,67% 0,20% 1,51% 46,03% 40,20% 27,96% 20,75% 5,51% -33,16% -14,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,87% 0,23% 1,46% 44,60% 47,98% 31,60% 18,24% 6,63% -1 489,62% -3 550,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,73% 17,48% 20,37% 31,62% 39,32% 43,72% 28,99% 25,96% 4 022,64% 3 062,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,27% 16,06% 22,62% 32,63% 32,95% 38,68% 32,98% 21,57% 89,54% 12,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,05% 117,45% 127,18% 148,43% 149,15% 163,07% 149,22% 127,50% 956,22% 114,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-03: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-03: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-03: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-03: Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-03: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-03: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-03: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-03: Balansräkning redovisad i euro

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...