Visa allt om Allt i Solskydd Lennart Johansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 28 641 24 500 33 997 29 872 34 222 46 058 45 722 28 844 26 291 34 991
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 152 5 823 6 933 8 246 7 005 10 373 7 600 6 149 4 074 6 167
Resultat efter finansnetto 6 084 1 441 6 566 7 703 6 568 10 065 7 539 6 905 4 004 6 114
Årets resultat 4 864 310 4 612 5 481 4 629 6 508 5 051 5 053 2 971 3 852
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 040 25 019 29 262 29 194 28 801 28 822 26 037 22 422 21 782 13 174
Omsättningstillgångar 41 206 45 383 42 852 36 655 33 020 27 919 23 034 20 578 15 188 21 601
Tillgångar 67 247 70 402 72 114 65 849 61 821 56 741 49 071 43 000 36 970 34 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 303 43 439 43 129 40 057 36 146 33 053 28 081 24 445 20 793 18 546
Obeskattade reserver 13 199 13 297 13 374 12 708 12 046 11 427 9 718 8 701 8 046 7 878
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 307 10 780 11 378 10 218 9 275 7 860 6 891 5 803 4 008 3 994
Kortfristiga skulder 2 438 2 886 4 233 2 866 4 354 4 401 4 381 4 051 4 123 4 357
Skulder och eget kapital 67 247 70 402 72 114 65 849 61 821 56 741 49 071 43 000 36 970 34 775
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 974 2 716 2 677 2 553
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 1 052 953 981 781
Utdelning till aktieägare 5 824 0 0 1 540 1 570 1 536 1 536 0 1 400 725
Omsättning 28 641 24 500 33 997 29 872 34 222 46 058 45 722 28 844 26 291 34 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 092 3 500 4 857 4 979 5 704 7 676 7 620 4 807 3 756 4 999
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 809 655 681 671 690 672 671 612 523 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 467 6 138 7 260 8 573 7 267 10 644 7 940 6 502 4 429 6 521
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,90% -27,93% 13,81% -12,71% -25,70% 0,73% 58,51% 9,71% -24,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,15% 8,27% 9,61% 12,52% 11,33% 18,30% 15,50% 16,49% 11,13% 18,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,48% 23,77% 20,39% 27,60% 20,47% 22,54% 16,63% 24,59% 15,65% 17,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29,61%
Rörelsekapital/omsättning 135,36% 173,46% 113,60% 113,11% 83,76% 51,06% 40,80% 57,30% 42,09% 49,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,14% 76,43% 74,27% 75,88% 73,67% 73,96% 72,67% 72,63% 73,22% 70,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 677,40% 1 558,35% 1 003,64% 1 263,26% 746,74% 622,84% 512,85% 491,71% 347,15% 476,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!