Visa allt om Emmaboda N.C. Bearbetning Aktiebolag
Visa allt om Emmaboda N.C. Bearbetning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 340 1 283 2 329 2 527 15 010 3 106 3 225 1 725 1 868 1 471
Övrig omsättning - 77 141 233 100 31 72 - 200 79
Rörelseresultat (EBIT) 37 -87 -296 -138 2 226 396 407 -172 72 -17
Resultat efter finansnetto -25 -181 -384 -202 2 148 311 316 -308 -52 -124
Årets resultat -25 -186 -47 2 1 300 311 316 -308 -52 -124
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 459 671 885 844 89 122 192 234 313
Omsättningstillgångar 1 390 1 402 1 613 1 564 2 406 1 502 872 846 1 099 929
Tillgångar 1 655 1 861 2 284 2 450 3 251 1 590 994 1 038 1 333 1 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 493 758 906 1 404 105 -206 -522 -215 -162
Obeskattade reserver 0 0 0 334 549 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 571 720 887 446 531 579 529 906 758 884
Kortfristiga skulder 617 648 639 764 768 907 672 654 790 522
Skulder och eget kapital 1 655 1 861 2 284 2 450 3 251 1 590 994 1 038 1 333 1 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 233 108 115 14 124 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 168 299 744 709 807 660 526 552 623 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 64 131 257 233 354 275 244 223 264 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 340 1 360 2 470 2 760 15 110 3 137 3 297 1 725 2 068 1 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 4 5 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 670 428 776 632 3 002 1 035 1 075 575 623 490
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 117 137 338 236 282 351 301 265 338 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 251 126 -82 75 2 333 456 474 -95 151 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,44% -44,91% -7,84% -83,16% 383,26% -3,69% 86,96% -7,66% 26,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,24% -4,67% -12,92% -5,63% 68,47% 24,91% 40,95% -16,57% 5,40% -1,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,76% -6,78% -12,67% -5,46% 14,83% 12,75% 12,62% -9,97% 3,85% -1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,78% 89,40% 80,55% 83,89% 33,92% 81,29% 63,78% 96,75% 95,29% 95,72%
Rörelsekapital/omsättning 57,69% 58,77% 41,82% 31,66% 10,91% 19,16% 6,20% 11,13% 16,54% 27,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,28% 26,49% 33,19% 47,03% 55,63% 6,60% -20,72% -50,29% -16,13% -13,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,93% 48,15% 73,40% 66,36% 211,98% 84,56% 13,54% 10,86% 35,44% 18,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...