Visa allt om Rolf Andersson VVS-Kontroll Aktiebolag
Visa allt om Rolf Andersson VVS-Kontroll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 998 2 211 3 050 2 313 2 617 2 678 2 747 2 451 2 156 2 495
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 37 453 -73 156 76 484 -23 -59 59
Resultat efter finansnetto -67 38 454 -73 154 76 480 -30 -62 55
Årets resultat 50 50 269 -18 79 51 285 -30 -54 30
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 4 9 14 19 24 4 7 13 19
Omsättningstillgångar 736 878 1 115 567 742 701 759 288 313 596
Tillgångar 790 882 1 124 581 761 725 764 295 326 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 532 582 313 372 333 322 37 67 121
Obeskattade reserver 41 175 204 97 151 109 109 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 175 338 171 238 283 333 258 259 486
Skulder och eget kapital 790 882 1 124 581 761 725 764 295 326 614
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 791 768 943 926 393 399 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - 80 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 928 880 1 047 228 205 203 188 643 463 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 427 399 464 466 497 547 532 527 463 502
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 40 40 0 0 0 0
Omsättning 1 998 2 211 3 050 2 313 2 617 2 678 2 747 2 451 2 156 2 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 400 442 763 463 523 536 549 490 431 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 284 271 400 311 311 350 345 331 281 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 42 458 -68 161 81 486 -17 -53 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,63% -27,51% 31,86% -11,62% -2,28% -2,51% 12,08% 13,68% -13,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,48% 4,31% 40,39% -12,56% 20,50% 10,48% 63,35% -7,46% -17,79% 9,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,35% 1,72% 14,89% -3,16% 5,96% 2,84% 17,62% -0,90% -2,69% 2,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,59% 88,38% 81,48% 84,78% 83,00% 85,59% 93,67% 86,62% 83,12% 89,82%
Rörelsekapital/omsättning 28,53% 31,80% 25,48% 17,12% 19,26% 15,61% 15,51% 1,22% 2,50% 4,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,72% 75,79% 65,94% 66,18% 63,51% 57,01% 52,66% 12,54% 20,55% 20,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 434,94% 493,71% 325,44% 322,81% 294,96% 224,03% 227,93% 111,63% 120,85% 122,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...