Visa allt om Pretak Aktiebolag
Visa allt om Pretak Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 945 33 560 31 883 33 182 38 245 36 625 29 406 23 091 26 368 31 416
Övrig omsättning 699 420 1 192 302 484 150 93 513 42 34
Rörelseresultat (EBIT) 2 724 736 -403 1 193 4 626 4 614 1 105 897 592 3 267
Resultat efter finansnetto 2 532 486 -667 1 001 4 435 4 291 807 471 212 3 148
Årets resultat 1 924 79 52 638 3 612 2 284 562 314 506 1 981
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 437 23 060 26 108 21 367 19 313 21 657 22 831 23 568 26 003 21 165
Omsättningstillgångar 14 936 11 719 12 420 13 088 13 433 9 866 8 409 6 404 6 507 9 466
Tillgångar 35 373 34 778 38 528 34 454 32 746 31 523 31 240 29 972 32 510 30 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 514 13 590 14 511 15 459 15 321 12 209 10 425 10 363 10 549 10 544
Obeskattade reserver 8 841 8 848 8 506 9 299 9 281 9 789 8 784 8 795 7 993 8 619
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 955 7 342 8 323 3 841 2 171 4 277 6 285 7 265 10 123 5 638
Kortfristiga skulder 6 064 4 999 7 188 5 855 5 973 5 248 5 746 3 549 3 845 5 831
Skulder och eget kapital 35 373 34 778 38 528 34 454 32 746 31 523 31 240 29 972 32 510 30 632
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 705 729 676 731 618 594 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 496 9 066 7 655 7 380 6 531 5 509 5 122 5 228 5 449
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 169 3 445 3 247 3 281 2 803 2 796 2 241 2 263 2 339
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500
Omsättning 35 644 33 980 33 075 33 484 38 729 36 775 29 499 23 604 26 410 31 450
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 20 19 18 16 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 941 1 864 1 771 1 659 2 013 2 035 1 838 1 443 1 648 1 964
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 672 720 604 616 579 584 527 538 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 189 4 554 5 042 4 698 8 245 8 314 4 765 5 291 4 169 6 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,13% 5,26% -3,91% -13,24% 4,42% 24,55% 27,35% -12,43% -16,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,73% 2,17% -1,02% 3,59% 14,33% 14,82% 3,62% 3,02% 2,02% 11,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,83% 2,25% -1,23% 3,73% 12,27% 12,76% 3,85% 3,92% 2,50% 10,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,36% 62,54% 65,52% 64,19% 64,44% 61,77% 60,93% 69,50% 61,53% 57,80%
Rörelsekapital/omsättning 25,39% 20,02% 16,41% 21,80% 19,51% 12,61% 9,06% 12,36% 10,10% 11,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,53% 58,92% 54,88% 65,92% 67,68% 61,62% 54,09% 56,20% 50,15% 54,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,96% 189,72% 152,81% 198,86% 203,28% 165,53% 132,96% 152,86% 147,83% 150,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...