Visa allt om Protector Ytbehandling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 392 7 731 9 712 5 605 12 369 13 288 12 761 13 100 11 482 7 864
Övrig omsättning 269 217 88 240 130 127 1 583 362 478 370
Rörelseresultat (EBIT) 72 371 1 547 -1 878 1 317 1 039 1 468 1 127 1 024 411
Resultat efter finansnetto 69 367 1 549 -1 866 1 311 997 1 314 942 856 218
Årets resultat 36 205 787 -35 727 708 746 491 459 126
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 42 37 74 120 255 4 646 5 645 3 577 3 856
Omsättningstillgångar 3 780 3 878 2 954 2 039 4 981 5 456 5 216 4 647 4 051 2 964
Tillgångar 3 847 3 919 2 991 2 113 5 101 5 711 9 861 10 291 7 628 6 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 361 2 325 2 120 1 334 2 368 2 641 3 922 3 356 3 045 2 645
Obeskattade reserver 458 438 340 0 1 496 1 166 1 092 752 480 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 0 75 192 141 2 411 2 446 2 538 2 630
Kortfristiga skulder 1 028 1 155 530 705 1 044 1 763 2 437 3 738 1 566 1 295
Skulder och eget kapital 3 847 3 919 2 991 2 113 5 101 5 711 9 861 10 291 7 628 6 820
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 186
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 802 3 943 3 485 2 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 292 1 141 1 004 717
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 180 0 0
Omsättning 6 661 7 948 9 800 5 845 12 499 13 415 14 344 13 462 11 960 8 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 9 13 13 13 13 12 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 799 1 104 1 387 623 951 1 022 982 1 008 957 983
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 460 439 448 381 429 400 425 399 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 406 1 583 -1 840 1 372 1 157 1 761 1 376 1 309 696
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,32% -20,40% 73,27% -54,69% -6,92% 4,13% -2,59% 14,09% 46,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,87% 9,47% 51,99% -88,07% 25,82% 18,18% 14,67% 10,87% 13,42% 6,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,13% 4,80% 16,01% -33,20% 10,65% 7,81% 11,34% 8,54% 8,92% 5,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,52% 58,01% 59,75% 53,51% 62,30% 73,33% 60,55% 63,27% 62,91% 62,19%
Rörelsekapital/omsättning 43,05% 35,22% 24,96% 23,80% 31,83% 27,79% 21,78% 6,94% 21,64% 21,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,66% 68,04% 79,75% 63,13% 69,30% 62,17% 48,41% 38,31% 44,83% 41,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 357,98% 327,10% 538,49% 275,04% 467,53% 299,26% 203,45% 117,44% 184,42% 202,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!