Visa allt om ET-Byggen Bjarne Embretsen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 21 339 16 555 12 995 14 047 11 941 13 112 26 301 21 138 8 972 21 963
Övrig omsättning 63 11 340 326 43 487 368 0 13 619 0
Rörelseresultat (EBIT) 492 -991 -234 -277 581 -2 282 2 704 -1 140 2 777 1 994
Resultat efter finansnetto 456 -968 10 -588 557 -587 67 647 -2 571 1 348 558
Årets resultat 452 -768 238 31 306 7 66 350 154 1 084 1 273
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 392 14 445 17 756 8 097 8 173 5 343 8 859 6 334 6 449 6 659
Omsättningstillgångar 14 591 10 784 9 629 19 646 21 828 29 588 73 650 56 712 53 712 54 183
Tillgångar 28 983 25 229 27 385 27 743 30 001 34 931 82 509 63 046 60 161 60 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 693 18 741 21 010 22 272 23 741 24 835 74 828 10 278 12 024 11 940
Obeskattade reserver 0 0 200 430 1 130 980 1 580 830 3 630 3 692
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 360 2 388 2 416 2 444 2 472 2 500 2 528 38 781 37 637 37 694
Kortfristiga skulder 7 930 4 100 3 760 2 598 2 658 6 616 3 573 13 157 6 870 7 516
Skulder och eget kapital 28 983 25 229 27 385 27 743 30 001 34 931 82 509 63 046 60 161 60 842
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 210 3 573 3 346 3 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 1 044 1 195 1 233 1 332
Utdelning till aktieägare 2 000 500 1 500 1 500 1 500 1 400 50 000 1 800 1 900 1 000
Omsättning 21 402 16 566 13 335 14 373 11 984 13 599 26 669 21 138 22 591 21 963
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 7 8 9 9 10 10 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 557 2 069 1 856 1 756 1 327 1 457 2 630 2 114 897 1 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 510 552 509 446 423 420 467 449 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 915 -733 19 -31 845 -2 069 2 835 -920 2 986 2 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,90% 27,40% -7,49% 17,64% -8,93% -50,15% 24,43% 135,60% -59,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,70% -3,69% 0,19% -0,98% 2,06% -1,56% 83,45% -1,78% 4,67% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,31% -5,62% 0,39% -1,94% 5,18% -4,15% 261,80% -5,32% 31,32% 9,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,76% 37,26% 38,12% 36,21% 53,13% 36,14% 64,03% 55,40% 31,62% 77,79%
Rörelsekapital/omsättning 31,22% 40,37% 45,16% 121,36% 160,54% 175,20% 266,44% 206,05% 522,09% 212,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,50% 74,28% 77,29% 81,49% 82,07% 73,29% 92,18% 17,33% 24,69% 24,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,87% 262,78% 255,82% 755,81% 818,77% 447,07% 2 061,01% 108,32% 152,74% 128,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!