Visa allt om Arkitektverkstan i Hudiksvall Aktiebolag
Visa allt om Arkitektverkstan i Hudiksvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 935 1 949 1 675 1 434 1 392 1 201 1 310 1 046 1 297 2 451
Övrig omsättning - - - - 56 35 27 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 805 609 377 369 336 197 256 126 20 71
Resultat efter finansnetto 805 613 383 371 341 198 257 126 22 71
Årets resultat 1 015 360 226 215 199 146 142 125 11 35
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 670 270 390 120 124 129 136 122 33 18
Omsättningstillgångar 1 055 1 112 555 765 756 652 546 394 406 815
Tillgångar 1 725 1 382 945 885 880 781 681 517 439 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 321 556 396 420 445 446 450 309 184 173
Obeskattade reserver 0 497 347 254 175 90 90 25 25 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 404 329 203 210 260 245 142 183 230 641
Skulder och eget kapital 1 725 1 382 945 885 880 781 681 517 439 834
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 520 460 464 478 633 868
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 764 673 569 65 77 47 37 120 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 374 254 259 327 297 215 162 259 486
Utdelning till aktieägare 350 250 200 250 240 200 150 0 0 0
Omsättning 1 935 1 949 1 675 1 434 1 448 1 236 1 337 1 046 1 297 2 451
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 968 975 838 717 696 601 655 523 432 817
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 577 473 461 462 433 367 354 340 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 805 609 377 373 341 204 263 137 30 82
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,72% 16,36% 16,81% 3,02% 15,90% -8,32% 25,24% -19,35% -47,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,67% 44,28% 40,53% 42,03% 38,75% 25,35% 37,59% 24,56% 5,24% 8,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,60% 31,40% 22,87% 25,94% 24,50% 16,49% 19,54% 12,14% 1,77% 2,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,84% 97,42% 85,50% 97,23% 98,38% 74,54%
Rörelsekapital/omsättning 33,64% 40,17% 21,01% 38,70% 35,63% 33,89% 30,84% 20,17% 13,57% 7,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,58% 68,28% 70,55% 69,84% 65,22% 65,60% 75,82% 63,33% 46,01% 22,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,14% 337,99% 273,40% 364,29% 290,77% 266,12% 384,51% 215,30% 176,52% 127,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...