Visa allt om BDO Norr AB
Visa allt om BDO Norr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 930 9 621 12 578 12 537 13 816 14 313 10 918 5 043 4 553 3 982
Övrig omsättning 28 4 46 195 133 153 137 332 470 390
Rörelseresultat (EBIT) -189 636 351 268 683 1 579 1 197 -11 269 233
Resultat efter finansnetto -213 640 291 274 711 1 556 452 -16 298 253
Årets resultat -144 363 221 197 400 979 323 0 160 163
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 92 143 211 280 26 101 179 331 359
Omsättningstillgångar 3 883 3 979 2 808 3 450 4 001 4 928 3 086 1 285 2 375 2 160
Tillgångar 3 906 4 071 2 951 3 662 4 281 4 954 3 187 1 463 2 705 2 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 026 1 169 806 1 485 1 288 1 408 428 105 1 089 1 052
Obeskattade reserver 448 648 485 498 498 347 147 147 171 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 432 2 253 1 659 1 678 2 496 3 199 2 611 1 211 1 446 1 370
Skulder och eget kapital 3 906 4 071 2 951 3 662 4 281 4 954 3 187 1 463 2 705 2 519
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 238 318 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 257 3 215 3 504 3 296 4 089 3 757 2 811 1 731 1 662 1 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 367 1 438 1 432 1 352 1 685 1 558 1 010 821 853 757
Utdelning till aktieägare 0 0 900 0 0 520 0 0 153 122
Omsättning 18 958 9 625 12 624 12 732 13 949 14 466 11 055 5 375 5 023 4 372
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 15 12 12 13 12 10 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 947 641 1 048 1 045 1 063 1 193 1 092 630 650 664
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 323 452 422 474 491 415 368 431 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -120 682 420 337 758 1 654 1 275 67 384 341
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 96,76% -23,51% 0,33% -9,26% -3,47% 31,10% 116,50% 10,76% 14,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,81% 15,72% 9,89% 7,73% 16,65% 31,47% 14,18% -0,68% 11,05% 10,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,99% 6,65% 2,32% 2,26% 5,16% 10,89% 4,14% -0,20% 6,57% 6,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,67% 17,94% 9,13% 14,13% 10,89% 12,08% 4,35% 1,47% 20,40% 19,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,21% 41,13% 40,13% 51,16% 38,66% 33,58% 16,83% 14,58% 44,81% 44,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,66% 176,61% 169,26% 205,60% 160,30% 154,05% 118,19% 106,11% 164,25% 157,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...