Visa allt om Tobo Konsult Aktiebolag
Visa allt om Tobo Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 * 2010-04 * 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 554 543 521 499 435 446 632 609 985 855
Övrig omsättning - - - - - - 34 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 171 223 219 205 201 148 279 89 13 148
Resultat efter finansnetto 809 457 269 701 231 3 055 1 557 2 081 -67 99
Årets resultat 715 338 141 556 110 2 986 1 412 2 121 102 53
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 * 2010-04 * 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 100 2 590 2 598 2 911 2 029 2 038 3 688 4 135 3 796 1 059
Omsättningstillgångar 719 815 954 1 013 1 463 2 032 2 681 704 314 1 447
Tillgångar 1 819 3 405 3 552 3 924 - - - 4 838 4 110 2 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 061 2 746 2 909 3 267 3 461 3 401 4 015 2 603 482 376
Obeskattade reserver 415 380 310 235 155 88 50 0 0 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 950 1 300 196 0
Kortfristiga skulder 343 279 334 421 390 847 1 486 936 3 433 1 967
Skulder och eget kapital 1 819 3 405 3 552 3 924 - - - 4 838 4 110 2 506
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 *
2011-04 *
2010-04 *
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 25 6 10 10 0 36 8 122 456 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 13 1 3 3 0 11 11 59 159 103
Utdelning till aktieägare 750 2 400 500 500 800 800 0 0 0 0
Omsättning 554 543 521 499 435 446 666 609 985 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 554 543 521 499 435 446 632 609 985 855
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 96 21 31 34 7 65 97 217 631 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 231 225 211 209 160 279 143 85 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,03% 4,22% 4,41% 14,71% -2,47% -29,43% 3,78% -38,17% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,86% 13,72% 7,83% 18,20% - - - 45,91% 2,75% 6,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 147,29% 86,00% 53,36% 143,09% 56,32% 697,53% 273,26% 364,70% 11,47% 17,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,87% 98,71% 119,00% 118,64% 246,67% 265,70% 189,08% -38,10% -316,65% -60,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,12% 89,35% 88,70% 87,67% - - - 53,80% 11,73% 19,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,62% 292,11% 285,63% 240,62% 375,13% 239,91% 180,42% 75,21% 9,15% 73,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...