Visa allt om Doktor 24 Healthcare AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 199 003 239 188 196 934 46 934 7 363 36 0 0 0 0
Övrig omsättning 21 23 192 205 19 768 0 0 0 0 0 5 327
Rörelseresultat (EBIT) -23 956 -45 244 -81 331 -59 303 -82 664 -22 139 -489 -23 -39 5 202
Resultat efter finansnetto -23 974 -364 581 -81 530 -59 438 -82 736 -22 305 -489 -23 -28 5 184
Årets resultat -23 974 -364 581 -81 540 -678 -183 129 0 3 2 4 040
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 906 2 613 80 826 985 5 253 8 531 45 45 42 42
Omsättningstillgångar 32 190 178 436 77 633 124 998 74 750 67 267 1 426 1 161 1 173 6 179
Tillgångar 34 096 181 050 158 459 125 983 80 003 75 798 1 471 1 206 1 215 6 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 222 134 750 15 928 78 970 71 148 71 330 1 202 1 201 1 198 1 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 874 46 299 142 530 47 014 8 855 4 468 269 5 17 5 025
Skulder och eget kapital 34 096 181 050 158 459 125 983 80 003 75 798 1 471 1 206 1 215 6 221
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 753 1 410 252 - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 47 377 80 391 427 - - - 3 831 0 0 - 41
Varav resultatlön till övriga anställda 0 210 900 - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 188 24 162 103 - - - 1 935 0 0 - 11
Utdelning till aktieägare 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 199 024 262 380 197 139 66 702 7 363 36 0 0 0 5 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 73 123 90 46 19 4 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 726 1 945 2 188 1 020 388 9 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 633 143 968 1 214 1 596 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 216 -43 202 -79 394 -56 296 -79 384 -20 829 -489 -23 -39 5 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,80% 21,46% 319,60% 537,43% 20 352,78% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -70,23% -200,33% -51,33% -47,07% -103,32% -29,21% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,03% -151,64% -41,30% -126,35% -1 122,68% -61 497,22% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,40% 33,16% 32,13% 93,94% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 1,16% 55,24% -32,95% 166,16% 894,95% 174 441,67% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,38% 74,43% 10,05% 62,68% 88,93% 94,11% 81,71% 99,59% 98,60% 19,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,62% 373,01% 50,14% 265,87% 844,16% 1 505,53% 530,11% 23 220,00% 6 900,00% 122,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!