Visa allt om K.P. Skyltfabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 20 014 22 785 24 176 26 020 21 975 25 971 29 774 25 197 19 512 20 092
Övrig omsättning 341 311 191 166 312 24 483 81 53 89
Rörelseresultat (EBIT) -428 2 115 765 1 603 -433 897 2 915 2 030 948 -609
Resultat efter finansnetto -501 1 999 624 1 423 -582 762 2 743 1 771 624 -991
Årets resultat 20 131 43 370 -190 42 376 476 595 -660
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 550 1 824 2 121 2 481 2 884 3 403 3 738 3 633 4 103 4 608
Omsättningstillgångar 6 403 7 562 7 348 7 546 6 607 5 476 7 346 7 308 6 530 12 373
Tillgångar 7 953 9 386 9 469 10 026 9 491 8 879 11 084 10 941 10 633 16 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 837 2 817 2 687 2 643 2 274 2 463 2 421 2 045 1 569 7 574
Obeskattade reserver 120 502 473 411 148 690 612 363 216 259
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 473 813 2 481 3 239 3 713 2 050 2 552 3 658 5 503 5 789
Kortfristiga skulder 3 522 5 253 3 828 3 733 3 356 3 675 5 498 4 875 3 344 3 359
Skulder och eget kapital 7 953 9 386 9 469 10 026 9 491 8 879 11 084 10 941 10 633 16 981
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 315 5 955 5 432 6 048
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 2 706 2 639 2 349 2 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 355 23 096 24 367 26 186 22 287 25 995 30 257 25 278 19 565 20 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 18 18 17 17 17 16 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 251 1 424 1 343 1 446 1 293 1 528 1 751 1 575 1 220 1 182
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 602 592 568 580 558 537 545 487 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 2 579 1 202 2 045 45 1 418 3 384 2 500 1 453 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,16% -5,75% -7,09% 18,41% -15,39% -12,77% 18,16% 29,14% -2,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,38% 22,53% 8,08% 15,99% -4,56% 10,11% 26,32% 18,58% 8,94% -3,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,14% 9,28% 3,16% 6,16% -1,97% 3,46% 9,80% 8,07% 4,87% -3,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,28% 66,58% 62,08% 58,71% 58,26% 54,70% 54,00% 58,31% 63,41% 59,67%
Rörelsekapital/omsättning 14,39% 10,13% 14,56% 14,65% 14,79% 6,93% 6,21% 9,66% 16,33% 44,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,85% 34,18% 32,27% 29,56% 25,18% 33,80% 26,15% 21,28% 16,34% 45,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,45% 86,52% 102,98% 118,56% 101,91% 90,59% 93,60% 113,68% 143,15% 318,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!