Visa allt om Herdins Färgverk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 55 032 57 513 47 431 44 861 45 474 46 103 48 567 47 066 50 420 50 348
Övrig omsättning 1 075 919 460 468 320 463 1 343 785 1 442 489
Rörelseresultat (EBIT) 998 4 659 2 412 31 840 414 246 -786 4 683 -1 467
Resultat efter finansnetto 938 4 657 2 405 20 812 367 180 -802 4 712 -1 554
Årets resultat 475 2 844 1 222 2 362 111 3 -106 3 615 -1 554
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 215 2 573 2 345 2 592 2 941 3 328 3 981 3 325 2 438 3 114
Omsättningstillgångar 27 727 28 554 23 902 22 360 20 628 23 000 25 304 20 190 22 284 20 618
Tillgångar 32 943 31 127 26 247 24 952 23 569 26 328 29 286 23 515 24 723 23 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 831 18 256 16 713 15 491 15 558 15 196 15 084 15 082 16 438 12 823
Obeskattade reserver 2 922 2 594 1 563 720 720 400 200 50 745 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 673 10 277 7 971 8 741 7 291 10 732 14 001 8 383 7 540 10 910
Skulder och eget kapital 32 943 31 127 26 247 24 952 23 569 26 328 29 286 23 515 24 723 23 732
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 774 9 587 9 607 11 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 4 545 4 380 4 473 4 910
Utdelning till aktieägare 450 900 1 300 0 0 0 0 0 1 250 0
Omsättning 56 107 58 432 47 891 45 329 45 794 46 566 49 910 47 851 51 862 50 837
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 23 25 22 25 29 30 32 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 201 2 301 2 062 1 794 2 067 1 844 1 675 1 569 1 576 1 291
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 539 512 533 559 536 520 502 478 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 676 5 247 2 994 613 1 429 1 091 902 -26 5 488 -606
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,31% 21,26% 5,73% -1,35% -1,36% -5,07% 3,19% -6,65% 0,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,03% 14,98% 9,19% 0,12% 3,56% 1,58% 0,84% -3,32% 19,16% -6,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,81% 8,11% 5,09% 0,07% 1,85% 0,90% 0,51% -1,66% 9,40% -2,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,06% 49,26% 53,41% 52,44% 52,25% 51,33% 55,45% 56,87% 57,56% 55,01%
Rörelsekapital/omsättning 30,99% 31,78% 33,59% 30,36% 29,33% 26,61% 23,27% 25,09% 29,24% 19,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,05% 65,15% 68,32% 64,33% 68,39% 58,90% 52,04% 64,30% 68,84% 54,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,13% 135,70% 160,61% 107,39% 132,44% 116,17% 90,98% 113,92% 159,44% 92,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!