Visa allt om Hallandstrafiken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 459 582 796 376 697 092 674 470 633 718 594 783 628 100 597 047 514 232 458 277
Övrig omsättning 884 034 459 865 439 312 402 000 342 900 342 896 310 000 304 409 263 990 234 117
Rörelseresultat (EBIT) 20 875 18 029 4 149 30 215 -13 767 -30 552 -2 570 2 218 4 493 32 874
Resultat efter finansnetto 14 980 12 146 -1 504 24 747 -19 616 -35 279 -6 357 0 3 534 32 948
Årets resultat 14 980 12 146 -1 504 24 747 -19 616 -23 063 3 0 0 30 843
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 980 168 102 162 859 165 276 174 296 181 035 136 116 139 822 101 643 39 722
Omsättningstillgångar 153 531 175 701 124 509 115 745 118 186 100 609 129 246 135 087 236 711 341 393
Tillgångar 328 511 343 803 287 368 281 021 292 482 281 644 265 362 274 909 338 354 381 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 518 123 538 111 392 112 896 88 149 107 765 80 828 80 826 80 826 123 626
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 12 216 18 576 18 576 15 041
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 5 760 6 013 6 001 5 470 5 025 4 605
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 188
Kortfristiga skulder 189 993 220 265 175 976 168 125 198 573 167 866 166 317 170 037 233 927 236 654
Skulder och eget kapital 328 511 343 803 287 368 281 021 292 482 281 644 265 362 274 909 338 354 381 114
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 456 1 412 1 372 1 173 1 037 1 142 1 116 1 003 2 690 1 244
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 31 816 31 810 27 761 25 696 22 924 21 650 19 404 19 098 18 936 17 102
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 14 722 13 497 11 810 10 856 9 282 9 260 10 285 10 149 9 989 7 018
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 343 616 1 256 241 1 136 404 1 076 470 976 618 937 679 938 100 901 456 778 222 692 394
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 85 84 78 70 65 64 63 63 67 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 407 9 481 8 937 9 635 9 750 9 293 9 970 9 477 7 675 6 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 585 561 576 549 528 489 480 472 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 802 31 471 17 242 43 318 -1 078 -17 072 8 163 10 583 10 677 35 864
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,29% 14,24% 3,35% 6,43% 6,55% -5,30% 5,20% 16,10% 12,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,36% 5,24% 1,44% 10,75% -4,71% -10,85% -0,94% 0,84% 1,54% 8,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,54% 2,26% 0,60% 4,48% -2,17% -5,14% -0,40% 0,39% 1,01% 7,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -148,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,93% -5,60% -7,38% -7,77% -12,68% -11,31% -5,90% -5,85% 0,54% 22,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,17% 35,93% 38,76% 40,17% 30,14% 38,26% 34,05% 34,38% 27,93% 35,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,81% 79,77% 70,75% 68,84% 59,52% 59,93% 77,71% 79,45% 101,19% 144,26%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...