Visa allt om Däckimporten i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 11 557 10 651 9 169 8 831 8 619 7 119 7 014 7 133 7 133 6 546
Övrig omsättning 88 70 60 51 107 239 314 221 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 620 368 233 118 501 150 -178 106 360 12
Resultat efter finansnetto 606 343 185 101 426 63 -266 77 286 -65
Årets resultat 361 203 106 78 325 63 -266 17 286 -65
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 778 778 778 801 835 59 86 48 38 200
Omsättningstillgångar 3 306 2 554 2 490 2 620 2 721 3 034 2 811 2 940 2 251 2 829
Tillgångar 4 083 3 332 3 267 3 421 3 556 3 093 2 897 2 988 2 288 3 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 958 1 597 1 394 1 038 960 635 571 838 821 535
Obeskattade reserver 343 193 108 60 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 138 9 251 704 653 993 1 191 917 311 768
Kortfristiga skulder 1 644 1 533 1 514 1 619 1 883 1 466 1 134 1 234 1 156 1 726
Skulder och eget kapital 4 083 3 332 3 267 3 421 3 556 3 093 2 897 2 988 2 288 3 029
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 590 1 711 1 279 1 085 894
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 637 662 496 450 387
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 645 10 721 9 229 8 882 8 726 7 358 7 328 7 354 7 133 6 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 5 5 6 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 926 1 775 1 528 1 472 1 724 1 424 1 169 1 427 1 783 1 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 487 442 430 406 449 399 366 386 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 620 368 256 152 535 177 -151 120 569 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,51% 16,16% 3,83% 2,46% 21,07% 1,50% -1,67% 0,00% 8,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,18% 11,04% 7,13% 3,45% 14,09% 4,85% -6,14% 3,55% 15,82% 0,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,36% 3,46% 2,54% 1,34% 5,81% 2,11% -2,54% 1,49% 5,08% 0,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,55% 48,34% 50,95% 50,41% 45,16% 49,36% 46,81% 41,62% 45,66% 41,12%
Rörelsekapital/omsättning 14,38% 9,59% 10,64% 11,34% 9,72% 22,03% 23,91% 23,92% 15,35% 16,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,51% 52,45% 45,25% 31,71% 28,31% 20,53% 19,71% 28,05% 35,88% 17,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,62% 53,36% 50,13% 56,58% 62,88% 92,16% 101,32% 100,65% 43,94% 49,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!