Visa allt om Anti-Corrosion Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 77 099 72 571 78 063 85 508 79 964 70 585 62 256 57 434 50 440 54 126
Övrig omsättning 77 1 105 0 416 192 142 685 419 435 551
Rörelseresultat (EBIT) 12 214 11 070 11 171 14 621 14 969 13 449 11 133 8 671 7 719 9 255
Resultat efter finansnetto 12 303 11 153 11 297 14 749 15 074 13 525 11 246 8 928 8 019 9 665
Årets resultat 9 762 8 760 8 864 11 485 11 729 10 514 8 754 6 962 8 119 5 298
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 964 1 287 2 236 2 112 4 972 4 289 3 775 3 436 1 008 1 273
Omsättningstillgångar 43 621 40 895 36 984 37 770 31 512 29 437 26 247 28 257 25 482 21 883
Tillgångar 44 585 42 183 39 220 39 882 36 483 33 727 30 022 31 693 26 490 23 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 876 32 114 31 354 30 490 25 656 23 927 20 413 18 659 16 697 13 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 709 10 068 7 866 9 392 10 828 9 800 9 610 13 034 9 793 7 234
Skulder och eget kapital 44 585 42 183 39 220 39 882 36 483 33 727 30 022 31 693 26 490 23 156
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 1 696 2 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 9 053 8 329 7 715 5 495 5 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 3 147 2 932 2 609 2 480 2 596
Utdelning till aktieägare 10 000 8 000 8 000 8 000 15 000 10 000 7 000 7 000 5 000 5 000
Omsättning 77 176 73 676 78 063 85 924 80 156 70 727 62 941 57 853 50 875 54 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 24 24 20 20 19 19 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 505 3 299 3 253 3 563 3 998 3 529 3 277 3 023 2 655 3 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 706 638 643 672 663 631 604 555 525 565
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 027 11 962 12 198 15 447 15 671 13 959 11 638 9 060 8 316 9 794
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,24% -7,04% -8,71% 6,93% 13,29% 13,38% 8,40% 13,87% -6,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,59% 26,44% 28,80% 36,98% 41,32% 40,10% 37,46% 28,17% 30,27% 41,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,96% 15,37% 14,47% 17,25% 18,85% 19,16% 18,06% 15,54% 15,90% 17,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,27% 51,48% 51,05% 51,07% 49,64% 51,55% 51,97% 49,36% 54,35% 52,89%
Rörelsekapital/omsättning 42,69% 42,48% 37,30% 33,19% 25,87% 27,82% 26,72% 26,51% 31,10% 27,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,98% 76,13% 79,94% 76,45% 70,32% 70,94% 67,99% 58,87% 63,03% 65,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 299,15% 271,54% 310,60% 271,34% 198,46% 202,31% 189,34% 150,68% 175,99% 197,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!