Visa allt om SnickarBolaget i Uddevalla AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 21 259 21 804 26 549 26 648 13 420 17 787 17 861 17 408 18 004 20 760
Övrig omsättning 700 232 306 141 168 225 59 86 86 265
Rörelseresultat (EBIT) 3 380 676 4 256 1 999 -681 390 361 319 -971 -917
Resultat efter finansnetto 3 366 670 4 244 1 962 -747 304 303 171 -1 093 -1 026
Årets resultat 2 693 543 2 567 1 194 -231 337 308 182 7 -126
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 529 2 936 3 088 3 610 4 053 4 553 4 917 5 229 5 655 6 215
Omsättningstillgångar 15 320 7 255 9 723 6 546 2 902 4 467 3 780 4 452 3 168 4 847
Tillgångar 17 848 10 191 12 812 10 156 6 955 9 019 8 697 9 680 8 823 11 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 003 2 309 4 766 3 199 2 005 2 237 2 400 2 642 2 459 2 453
Obeskattade reserver 1 671 1 744 1 801 826 380 896 1 031 1 131 1 200 2 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 165 398 632 1 327 1 592 1 314 1 682 1 783 2 017
Kortfristiga skulder 12 174 5 974 5 846 5 498 3 242 4 295 3 952 4 226 3 380 4 291
Skulder och eget kapital 17 848 10 191 12 812 10 156 6 955 9 019 8 697 9 680 8 823 11 061
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 954 5 157 5 616 6 352
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 941 1 933 2 186 2 289
Utdelning till aktieägare 3 000 1 000 3 000 1 000 0 0 500 550 0 0
Omsättning 21 959 22 036 26 855 26 789 13 588 18 012 17 920 17 494 18 090 21 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 19 19 16 16 15 19 20 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 119 1 148 1 397 1 403 839 1 112 1 191 916 900 989
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 493 544 485 450 480 474 380 399 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 757 1 113 4 777 2 529 -108 992 941 869 -426 -353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,50% -17,87% -0,37% 98,57% -24,55% -0,41% 2,60% -3,31% -13,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,95% 6,78% 33,27% 19,69% -9,79% 4,35% 4,17% 3,39% -10,99% -8,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,91% 3,17% 16,05% 7,51% -5,07% 2,20% 2,03% 1,88% -5,39% -4,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,14% 58,57% 67,92% 54,48% 66,80% 60,32% 57,94% 58,12% 55,25% 56,55%
Rörelsekapital/omsättning 14,80% 5,88% 14,60% 3,93% -2,53% 0,97% -0,96% 1,30% -1,18% 2,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,73% 36,01% 48,16% 37,84% 33,09% 32,55% 36,84% 36,41% 38,48% 37,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,89% 92,77% 147,30% 95,14% 53,33% 78,88% 54,61% 83,34% 66,18% 84,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!