Visa allt om Svedulf Förvaltning AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 793 794 675 776 654 112 624 837 565 501 592 236 510 131 520 870 454 077 403 019
Övrig omsättning 1 721 5 920 3 857 3 147 2 692 2 268 1 463 2 410 13 348 1 697
Rörelseresultat (EBIT) 103 549 40 558 17 118 14 574 9 544 -26 928 -613 6 516 -16 246 -5 703
Resultat efter finansnetto 101 189 41 749 6 179 8 820 9 710 -22 589 16 471 -34 716 -16 821 10 791
Årets resultat 80 603 34 238 2 937 6 547 8 306 -5 956 18 370 -35 810 -14 805 13 657
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 309 143 473 147 813 151 385 159 240 184 621 131 120 110 719 158 453 184 985
Omsättningstillgångar 334 014 297 160 238 971 198 658 206 925 179 530 190 842 185 095 206 437 185 616
Tillgångar 479 323 440 633 386 784 350 043 366 165 364 151 321 962 295 814 364 890 370 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 172 180 569 146 331 143 394 136 306 127 999 134 616 116 309 161 528 175 789
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 8 340 8 277 8 884 8 530
Avsättningar (tkr) 22 003 21 243 18 410 17 730 17 143 17 969 6 676 6 528 6 910 6 921
Långfristiga skulder 45 300 86 771 88 988 91 788 93 329 114 801 65 783 74 507 10 801 114 627
Kortfristiga skulder 150 848 152 050 133 055 97 131 119 387 103 382 106 547 90 193 176 767 64 734
Skulder och eget kapital 479 323 440 633 386 784 350 043 366 165 364 151 321 962 295 814 364 890 370 601
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 352 2 668 2 142 2 543 836 876 1 724 924 - 740
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 45 622 44 814 43 867 46 656 40 289 43 349 37 089 36 290 28 036 27 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 911 17 489 18 091 18 202 16 680 17 177 14 648 15 323 10 642 10 401
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 795 515 681 696 657 969 627 984 568 193 594 504 511 594 523 280 467 425 404 716
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 105 105 108 135 124 130 125 116 103 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 560 6 436 6 057 4 628 4 560 4 556 4 081 4 490 4 409 4 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 676 631 611 509 482 481 438 439 426 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 117 032 53 799 30 572 27 716 22 996 -7 035 11 357 12 618 -11 527 -2 496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,46% 3,31% 4,69% 10,49% -4,51% 16,09% -2,06% 14,71% 12,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,87% 10,33% 2,86% 4,55% 3,45% -5,49% 6,01% -10,36% -4,31% 3,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,21% 6,74% 1,69% 2,55% 2,23% -3,38% 3,79% -5,88% -3,46% 3,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,56% 23,03% 22,26% 23,04% 20,99% 19,84% 21,39% 19,34% 18,21% 20,74%
Rörelsekapital/omsättning 23,07% 21,47% 16,19% 16,25% 15,48% 12,86% 16,52% 18,22% 6,53% 29,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,49% 40,98% 37,83% 40,96% 37,23% 35,15% 41,81% 39,32% 44,27% 47,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,18% 87,71% 68,87% 78,80% 63,98% 62,66% 55,71% 68,12% 46,97% 114,60%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 49 924 32 522 34 047 15 964 22 902 29 667 15 693 28 798 30 224 22 878
Övrig omsättning 1 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 19 755 5 364 2 395 -241 4 092 5 832 5 636 6 735 7 166 9 412
Resultat efter finansnetto 26 903 8 312 -6 816 -1 574 5 423 1 137 -12 652 -32 339 8 878 34 342
Årets resultat 16 083 5 341 -10 313 -1 845 3 233 -4 280 -17 014 -36 266 4 416 27 780
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 494 76 421 78 754 87 970 80 107 130 771 108 810 110 735 149 329 129 416
Omsättningstillgångar 146 825 117 305 104 230 81 283 88 384 52 399 65 561 63 080 61 990 62 179
Tillgångar 227 319 193 726 182 984 169 253 168 491 183 170 174 371 173 815 211 319 191 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 261 116 178 110 837 121 149 122 994 119 761 124 041 141 230 177 497 173 080
Obeskattade reserver 6 783 2 126 3 172 5 023 7 817 8 058 9 848 10 685 10 960 8 272
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 600 11 423 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 6 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder 77 675 63 999 58 475 32 581 27 180 44 851 29 982 15 900 16 862 4 243
Skulder och eget kapital 227 319 193 726 182 984 169 253 168 491 183 170 174 371 173 815 211 319 191 595
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 925 36 922 34 047 15 964 22 902 29 667 15 693 28 798 30 224 22 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 755 5 364 2 395 -241 4 092 5 832 5 636 6 735 7 166 9 412
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,51% -4,48% 113,27% -30,29% -22,80% 89,05% -45,51% -4,72% 32,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,48% 5,14% -3,17% 1,27% 3,38% 0,78% -6,98% -18,36% 4,43% 17,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 56,81% 30,65% -17,03% 13,47% 24,89% 4,82% -77,57% -110,81% 31,01% 150,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,74% 7,64% 8,30% 1,23% 19,32% 21,76% 39,05% 24,64% 25,15% 43,54%
Rörelsekapital/omsättning 138,51% 163,91% 134,39% 305,07% 267,24% 25,44% 226,72% 163,83% 149,31% 253,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,51% 60,83% 61,92% 73,89% 76,62% 68,81% 75,54% 86,05% 88,04% 93,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,09% 88,92% 56,38% 108,16% 144,79% 11,17% 40,19% 80,70% 68,85% 326,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!