Visa allt om Wettern Logistik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 116 403 101 580 109 550 108 581 105 872 96 588 93 704 30 321 30 792 30 375
Övrig omsättning 1 233 2 215 884 4 261 1 176 432 212 673 313 401
Rörelseresultat (EBIT) 3 648 3 707 1 579 4 591 2 818 1 258 1 937 983 292 369
Resultat efter finansnetto 3 147 3 146 1 232 4 312 2 525 1 055 1 704 675 6 16
Årets resultat 241 -92 -69 2 052 1 540 578 559 1 1 10
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 315 31 645 29 998 19 366 14 458 13 066 9 070 11 683 10 619 7 673
Omsättningstillgångar 35 234 27 198 26 949 24 226 21 553 22 225 22 001 7 247 9 107 7 782
Tillgångar 64 549 58 843 56 947 43 592 36 011 35 291 31 071 18 930 19 726 15 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 569 5 628 5 721 6 090 4 538 3 503 3 425 1 634 1 633 1 631
Obeskattade reserver 13 388 10 563 7 995 6 694 5 037 4 498 4 193 2 235 1 565 1 565
Avsättningar (tkr) 670 670 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 411 19 361 17 962 9 833 6 729 6 872 3 436 6 240 7 659 6 998
Kortfristiga skulder 26 512 22 621 25 269 20 974 19 707 20 417 20 017 8 821 8 868 5 260
Skulder och eget kapital 64 549 58 843 56 947 43 592 36 011 35 291 31 071 18 930 19 726 15 454
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 028 5 292 5 288 5 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 3 386 1 620 1 630 1 740
Utdelning till aktieägare 500 300 0 300 500 505 500 0 0 0
Omsättning 117 636 103 795 110 434 112 842 107 048 97 020 93 916 30 994 31 105 30 776
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 23 24 25 24 17 17 12 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 656 4 417 4 565 4 343 4 411 5 682 5 512 2 527 1 925 1 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 683 662 707 700 719 692 598 459 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 762 9 546 5 575 9 341 7 275 4 342 4 927 2 476 2 957 3 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,59% -7,28% 0,89% 2,56% 9,61% 3,08% 209,04% -1,53% 1,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,65% 6,30% 2,77% 10,53% 7,85% 3,57% 6,29% 5,20% 1,53% 2,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,13% 3,65% 1,44% 4,23% 2,67% 1,30% 2,08% 3,25% 0,98% 1,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,34% 80,31% 80,16% 80,13% 79,51% 81,91% 82,71% 70,83% 65,45% 73,29%
Rörelsekapital/omsättning 7,49% 4,51% 1,53% 2,99% 1,74% 1,87% 2,12% -5,19% 0,78% 8,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,81% 23,57% 21,00% 25,95% 23,51% 19,87% 21,55% 17,84% 14,47% 18,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,99% 87,89% 76,52% 72,00% 68,92% 78,92% 84,60% 41,75% 58,19% 94,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!