Visa allt om Blomquist Blommor AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 8 256 10 782 11 766 12 334 12 563 12 440 12 813 12 522 12 159 11 947
Övrig omsättning 327 51 68 124 48 88 39 38 42 37
Rörelseresultat (EBIT) -175 -694 -402 89 -6 163 146 516 118 239
Resultat efter finansnetto -235 -762 -421 92 11 167 119 501 145 228
Årets resultat -235 -762 -310 74 10 72 86 319 145 228
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 454 1 499 715 694 420 366 505 350 658 721
Omsättningstillgångar 1 616 1 939 1 671 2 196 2 382 2 543 2 843 2 887 2 246 2 255
Tillgångar 3 069 3 439 2 386 2 890 2 803 2 909 3 348 3 237 2 903 2 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 232 494 804 730 720 1 064 1 103 884 798
Obeskattade reserver 0 0 0 111 118 126 57 52 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 583 726 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 489 2 481 1 892 1 974 1 955 2 063 2 227 2 083 2 020 2 178
Skulder och eget kapital 3 069 3 439 2 386 2 890 2 803 2 909 3 348 3 237 2 903 2 976
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 246 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 426 2 412 2 436 2 184 1 770 1 716
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 884 759 817 714 671 658
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 415 125 100 60
Omsättning 8 583 10 833 11 834 12 458 12 611 12 528 12 852 12 560 12 201 11 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 8 6 6 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 179 1 348 1 471 1 542 2 094 2 073 1 830 2 087 2 027 1 991
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 428 433 394 563 466 476 493 455 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -124 -674 -395 97 4 3 408 198 575 255 417
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,43% -8,36% -4,61% -1,82% 0,99% -2,91% 2,32% 2,99% 1,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,70% -20,18% -15,34% 4,19% 0,96% 6,50% 4,51% 16,22% 5,72% 8,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,12% -6,44% -3,11% 0,98% 0,21% 1,52% 1,18% 4,19% 1,37% 2,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,64% 50,11% 49,89% 49,15% 48,96% 49,37% 49,27% 50,02% 48,43% 49,68%
Rörelsekapital/omsättning -10,57% -5,03% -1,88% 1,80% 3,40% 3,86% 4,81% 6,42% 1,86% 0,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -0,10% 6,75% 20,70% 30,82% 29,33% 28,13% 33,11% 35,26% 30,45% 26,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,78% 43,73% 42,92% 67,53% 74,78% 81,73% 89,63% 103,26% 71,09% 63,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!