Visa allt om Aktiebolaget Preska
Visa allt om Aktiebolaget Preska

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 381 2 556 2 593 2 286 2 412 2 240 2 035 1 988 2 367 2 141
Övrig omsättning - 2 - - - 1 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 95 236 382 227 364 165 42 18 54 -63
Resultat efter finansnetto 99 236 382 230 372 163 43 19 62 -64
Årets resultat 56 136 221 132 206 172 27 46 40 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 290 271 317 306 179 214 224 242 207
Omsättningstillgångar 1 872 1 734 1 566 1 264 1 382 1 047 887 902 777 831
Tillgångar 2 142 2 024 1 837 1 581 1 688 1 225 1 102 1 127 1 019 1 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 448 1 392 1 256 1 035 904 697 525 498 502 462
Obeskattade reserver 350 325 265 168 110 17 87 84 128 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 344 307 317 379 675 511 489 544 389 456
Skulder och eget kapital 2 142 2 024 1 837 1 581 1 688 1 225 1 102 1 127 1 019 1 039
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 490 478 491 508 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 708 668 588 594 250 225 192 247 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 264 239 234 247 312 302 280 342 335
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 2 381 2 558 2 593 2 286 2 412 2 241 2 035 1 988 2 367 2 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 794 852 864 762 804 747 678 663 789 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 325 309 275 282 351 343 327 368 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 164 285 428 271 409 201 52 36 72 -14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,85% -1,43% 13,43% -5,22% 7,68% 10,07% 2,36% -16,01% 10,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,58% 11,66% 20,90% 14,61% 22,04% 13,63% 3,90% 1,69% 6,08% -6,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,12% 9,23% 14,81% 10,10% 15,42% 7,46% 2,11% 0,96% 2,62% -2,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,00% 64,79% 64,56% 62,55% 64,47% 69,69% 69,24% 66,10% 62,53% 64,18%
Rörelsekapital/omsättning 64,17% 55,83% 48,17% 38,71% 29,31% 23,93% 19,56% 18,01% 16,39% 17,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,35% 81,30% 79,62% 73,75% 58,36% 57,92% 53,46% 49,68% 58,31% 52,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 447,97% 464,82% 400,63% 248,55% 152,74% 145,01% 114,93% 103,31% 117,74% 123,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...