Visa allt om Bröd Lundgrens Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 732 735 4 323 785 799 756 12 925 14 640 32 881 50 911
Övrig omsättning 56 173 595 161 0 241 14 179 630 644
Rörelseresultat (EBIT) -773 -605 322 -308 -532 -312 301 664 -9 563 -1 038
Resultat efter finansnetto 8 078 -664 237 -403 -625 -402 214 538 -9 826 -1 572
Årets resultat 8 078 1 802 57 525 1 152 214 538 -7 020 39
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 659 4 257 8 269 8 507 8 846 4 816 5 184 4 104 5 151
Omsättningstillgångar 12 828 2 080 7 476 2 329 2 081 2 270 6 827 8 257 13 372 30 039
Tillgångar 12 828 7 738 11 732 10 599 10 588 11 116 11 643 13 441 17 476 35 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 571 4 492 7 491 6 459 6 401 6 676 5 824 6 610 6 347 13 367
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 806
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 930 3 288 3 538 3 663 3 913 3 975 4 475 8 307 13 677
Kortfristiga skulder 258 316 954 602 524 527 1 844 2 356 2 822 5 340
Skulder och eget kapital 12 828 7 738 11 732 10 599 10 588 11 116 11 643 13 441 17 476 35 190
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 6 400 8 406
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 2 922 3 637
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 800 300 1 000 0 0
Omsättning 788 908 4 918 946 799 997 12 939 14 819 33 511 51 555
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 1 3 3 18 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 732 735 2 162 785 799 756 4 308 4 880 1 827 2 214
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 354 530 554 535 548 560 586 505 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -380 -306 570 55 -169 50 669 1 003 -8 951 -228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,41% -83,00% 450,70% -1,75% 5,69% -94,15% -11,71% -55,48% -35,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,02% -7,44% 2,75% -2,91% -5,02% -2,81% 2,64% 5,14% -54,29% -2,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 121,99% -78,37% 7,47% -39,24% -66,58% -41,27% 2,38% 4,72% -28,86% -1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 61,02% 100,00% 100,00% 100,00% 31,78% 29,39% 10,20% 35,70%
Rörelsekapital/omsättning 1 717,21% 240,00% 150,87% 220,00% 194,87% 230,56% 38,55% 40,31% 32,09% 48,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,00% 58,05% 63,85% 60,94% 60,46% 60,06% 50,02% 49,18% 36,32% 44,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 972,09% 658,23% 783,65% 386,88% 397,14% 430,74% 136,82% 155,81% 251,98% 152,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!