Visa allt om TePe Munhygienprodukter AB
Visa allt om TePe Munhygienprodukter AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 696 856 670 718 636 611 525 167 449 564 419 758 333 157 319 703 293 423 266 589
Övrig omsättning 624 1 100 708 4 092 1 901 1 965 978 50 2 734 1 757
Rörelseresultat (EBIT) 236 767 202 961 183 181 151 982 108 715 97 220 74 273 81 564 61 345 58 086
Resultat efter finansnetto 236 725 203 002 183 550 154 734 112 053 99 754 76 675 81 797 61 538 60 246
Årets resultat 178 965 153 503 137 774 115 158 80 799 70 744 55 071 57 768 44 799 42 514
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 236 199 292 163 090 141 488 113 346 126 204 136 857 80 064 75 175 72 067
Omsättningstillgångar 912 211 812 093 708 986 594 524 512 354 419 760 346 553 318 617 269 658 224 938
Tillgångar 1 102 447 1 011 385 872 076 736 012 625 700 545 964 483 410 398 681 344 833 297 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 983 446 893 874 780 249 653 001 552 187 470 915 402 234 348 697 293 894 251 017
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 153 11 009 6 690 5 516 4 767 9 089 7 228 6 925 8 339 11 883
Långfristiga skulder 1 113 0 0 0 0 4 332 7 962 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 735 106 502 85 137 77 495 68 746 61 628 65 986 43 059 42 600 34 105
Skulder och eget kapital 1 102 447 1 011 385 872 076 736 012 625 700 545 964 483 410 398 681 344 833 297 005
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 634 2 783 2 573 2 957 2 919 4 065 3 447 3 185 2 336 2 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 136 694 121 471 99 663 84 845 75 789 70 566 62 233 56 080 56 163 47 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 50 012 44 955 38 786 29 468 27 056 26 221 23 811 21 623 21 014 19 635
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 697 480 671 818 637 319 529 259 451 465 421 723 334 135 319 753 296 157 268 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 295 276 247 215 204 185 164 156 148 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 362 2 430 2 577 2 443 2 204 2 269 2 031 2 049 1 983 1 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 613 571 545 518 545 546 519 537 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 275 293 236 671 215 361 179 652 136 121 123 783 92 407 98 541 77 812 72 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,90% 5,36% 21,22% 16,82% 7,10% 25,99% 4,21% 8,96% 10,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,50% 20,08% 21,05% 21,03% 17,91% 18,28% 15,86% 20,55% 17,90% 20,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,02% 30,28% 28,84% 29,47% 24,93% 23,78% 23,02% 25,63% 21,03% 22,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,68% 60,51% 57,62% 56,14% 52,54% 51,47% 47,46% 47,42% 42,45% 41,87%
Rörelsekapital/omsättning 115,16% 105,20% 98,00% 98,45% 98,68% 85,32% 84,21% 86,19% 77,38% 71,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,21% 88,38% 89,47% 88,72% 88,25% 86,25% 83,21% 87,46% 85,23% 84,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 479,85% 543,25% 435,99% 453,59% 513,01% 461,94% 214,61% 273,32% 248,88% 257,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 510 784 495 532 489 401 399 100 344 112 321 931 283 394 277 277 249 041 231 943
Övrig omsättning 704 1 033 64 3 415 1 754 1 291 390 50 2 524 879
Rörelseresultat (EBIT) 197 464 149 757 136 995 112 986 74 925 65 069 51 818 60 434 39 959 42 299
Resultat efter finansnetto 231 972 171 794 157 314 141 258 96 590 81 532 67 943 73 007 52 361 51 736
Årets resultat 182 089 123 773 121 339 112 493 93 531 48 015 52 170 61 539 49 286 30 083
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 281 204 781 157 215 126 428 95 418 101 182 71 406 79 737 75 209 71 908
Omsättningstillgångar 830 902 733 207 656 707 564 260 488 333 400 379 360 232 303 708 251 266 209 871
Tillgångar 1 040 183 937 988 813 922 690 688 583 751 501 561 431 638 383 445 326 475 281 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 887 895 795 806 707 063 595 724 504 231 411 700 364 685 313 515 252 976 204 689
Obeskattade reserver 74 413 66 378 47 191 40 090 36 344 55 099 33 937 32 013 38 397 48 907
Avsättningar (tkr) 271 271 271 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 492 75 533 59 397 54 874 43 176 34 762 33 016 37 917 35 102 28 183
Skulder och eget kapital 1 040 183 937 988 813 922 690 688 583 751 501 561 431 638 383 445 326 475 281 779
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 634 2 783 2 573 2 957 2 919 4 065 2 914 2 384 2 336 2 268
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 91 073 85 647 71 776 61 834 55 801 51 404 49 079 45 731 45 876 39 896
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 627 36 629 33 683 25 028 23 136 22 410 20 826 19 457 18 945 18 300
Utdelning till aktieägare 20 000 10 000 10 000 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 511 488 496 565 489 465 402 515 345 866 323 222 283 784 277 327 251 565 232 822
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 201 201 181 156 148 135 131 129 126 128
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 541 2 465 2 704 2 558 2 325 2 385 2 163 2 149 1 977 1 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 622 597 576 553 577 556 524 533 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 197 481 174 165 158 831 131 630 94 118 82 783 67 478 77 223 56 189 56 771
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,08% 1,25% 22,63% 15,98% 6,89% 13,60% 2,21% 11,34% 7,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,30% 18,32% 19,33% 20,45% 16,55% 16,27% 15,74% 19,04% 16,04% 18,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,42% 34,68% 32,15% 35,40% 28,07% 25,34% 23,98% 26,34% 21,03% 22,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,39% 46,77% 45,65% 43,42% 38,13% 38,52% 36,93% 38,11% 31,06% 32,72%
Rörelsekapital/omsättning 147,70% 132,72% 122,05% 127,63% 129,36% 113,57% 115,46% 95,86% 86,80% 78,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,94% 90,36% 91,39% 90,78% 91,23% 90,18% 90,28% 87,92% 86,16% 85,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 594,09% 669,88% 545,52% 596,16% 773,71% 785,64% 488,52% 277,34% 255,80% 263,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...