Visa allt om AnteFast Sollebrunn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 699 2 675 2 645 2 573 146 048 269 376 269 618 275 995 313 570 337 969
Övrig omsättning 382 31 19 345 2 635 2 408 2 750 2 386 3 806 1 096
Rörelseresultat (EBIT) -516 -365 143 714 2 094 3 503 1 336 1 192 1 779 2 204
Resultat efter finansnetto -341 -365 144 2 970 31 184 3 512 3 228 1 236 1 745 1 685
Årets resultat 43 1 116 4 714 32 757 2 083 3 649 588 977 1 031
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 807 8 219 8 698 8 927 9 104 16 069 13 001 15 160 15 066 17 789
Omsättningstillgångar 461 6 029 24 079 49 301 45 961 52 903 49 862 50 162 73 676 60 979
Tillgångar 8 268 14 248 32 778 58 228 55 064 68 972 62 863 65 321 88 742 78 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 139 11 096 29 095 53 979 49 266 21 509 19 426 15 666 15 078 14 101
Obeskattade reserver 1 880 2 568 2 977 3 560 4 495 6 761 5 900 6 807 6 427 6 087
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 333 12 403 14 700
Kortfristiga skulder 249 584 706 689 1 304 40 702 37 537 40 515 54 834 43 881
Skulder och eget kapital 8 268 14 248 32 778 58 228 55 064 68 972 62 863 65 321 88 742 78 768
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - 400 - 673 720 671 720 702 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 284 382 203 206 8 34 135 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 355 113 641 649 557 598 603 618
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0
Omsättning 1 081 2 706 2 664 2 918 148 683 271 784 272 368 278 381 317 376 339 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 699 2 675 2 645 2 573 73 024 134 688 269 618 275 995 156 785 168 985
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 1 210 1 096 554 835 880 1 407 1 483 866 834
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 114 371 960 3 057 5 710 3 728 3 589 3 530 3 964
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -73,87% 1,13% 2,80% -98,24% -45,78% -0,09% -2,31% -11,98% -7,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,12% -2,56% 0,44% 5,10% 56,63% 5,09% 5,17% 2,26% 2,51% 2,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -48,78% -13,64% 5,41% 115,43% 21,35% 1,30% 1,21% 0,54% 0,71% 0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3,27% 3,65% 2,74% 2,40% 2,03% 3,08%
Rörelsekapital/omsättning 30,33% 203,55% 883,67% 1 889,31% 30,58% 4,53% 4,57% 3,50% 6,01% 5,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,99% 91,94% 95,85% 97,47% 95,84% 38,83% 38,22% 32,11% 22,33% 23,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,14% 1 032,36% 3 410,62% 7 155,44% 3 524,62% 129,98% 132,83% 121,73% 127,38% 105,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!