Visa allt om Dilog Nordic AB
Visa allt om Dilog Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 250 31 572 36 930 26 328 37 538 43 735 63 228 86 139 73 695 88 327
Övrig omsättning 956 87 - 16 132 410 18 67 527 152
Rörelseresultat (EBIT) 4 412 4 115 5 575 564 408 -1 307 1 142 -15 023 5 674 11 063
Resultat efter finansnetto 4 344 4 086 5 530 389 141 -1 571 805 -15 256 4 752 10 557
Årets resultat 3 164 3 171 4 370 371 141 -987 339 -7 254 2 478 5 649
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 315 86 86 102 117 1 386 2 244 1 958 291 157
Omsättningstillgångar 9 013 11 375 10 939 8 861 11 723 11 415 15 616 17 219 30 634 29 250
Tillgångar 12 328 11 461 11 024 8 963 11 840 12 801 17 860 19 177 30 925 29 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 845 5 681 6 010 3 640 3 268 3 128 4 115 3 775 11 029 9 301
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 584 264 5 619 4 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 136 240 0 2 100 2 512 0 0 0 7 500 0
Kortfristiga skulder 3 347 5 540 5 014 3 222 6 059 9 673 13 161 15 138 6 777 15 705
Skulder och eget kapital 12 328 11 461 11 024 8 963 11 840 12 801 17 860 19 177 30 925 29 407
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 1 908 1 538 1 735 1 275 1 326
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 520 2 241 2 205 2 234 2 685 1 128 1 248 2 445 1 328 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 290 1 346 1 353 943 1 071 1 210 1 093 1 658 1 404 1 141
Utdelning till aktieägare 2 000 3 000 3 500 0 0 0 0 0 0 750
Omsättning 34 206 31 659 36 930 26 344 37 670 44 145 63 246 86 206 74 222 88 479
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 7 7 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 313 7 893 9 233 6 582 7 508 6 248 9 033 10 767 9 212 17 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 983 931 892 811 767 617 566 750 513 653
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 412 4 115 5 591 580 1 570 -345 1 890 -14 928 5 738 11 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,31% -14,51% 40,27% -29,86% -14,17% -30,83% -26,60% - -16,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,79% 35,91% 50,60% 6,30% 3,47% -10,18% 6,40% -76,49% 18,38% 37,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,27% 13,04% 15,10% 2,15% 1,09% -2,98% 1,81% -17,03% 7,71% 12,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,95% 31,54% 32,09% 24,38% 21,16% 15,66% 14,62% 12,46% 20,38% 21,55%
Rörelsekapital/omsättning 17,04% 18,48% 16,04% 21,42% 15,09% 3,98% 3,88% 2,42% 32,37% 15,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,41% 49,57% 54,52% 40,61% 27,60% 24,44% 25,45% 20,68% 48,75% 42,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,18% 106,26% 161,37% 160,86% 93,74% 67,76% 65,27% 40,76% 226,93% 105,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...