Visa allt om Grönsaksbolaget Berger & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 31 169 32 974 33 422 35 408 38 787 44 953 39 743 35 994 36 877 40 853
Övrig omsättning - - - - - - 49 112 47 1 115
Rörelseresultat (EBIT) -2 745 -2 681 -2 182 -839 498 1 725 1 911 -1 272 -1 911 116
Resultat efter finansnetto -1 992 -1 881 -2 060 -509 654 1 276 1 623 -1 607 -2 184 -335
Årets resultat -1 992 -1 881 -2 060 -509 654 1 276 1 623 -1 607 -2 184 -319
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 281 19 693 19 656 7 644 8 356 7 750 7 840 7 233 7 631 7 234
Omsättningstillgångar 6 013 6 555 6 348 7 238 6 309 7 024 7 836 5 562 7 561 7 952
Tillgångar 24 294 26 248 26 004 14 882 14 665 14 773 15 676 12 795 15 193 15 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 110 5 102 6 983 2 543 3 053 2 398 1 122 -501 1 106 890
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 427 1 643 1 697 3 936 4 008 2 675 4 590 5 128 5 802 6 568
Kortfristiga skulder 19 757 19 503 17 324 8 403 7 605 9 699 9 964 8 168 8 284 7 728
Skulder och eget kapital 24 294 26 248 26 004 14 882 14 665 14 773 15 676 12 795 15 193 15 186
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 7 250 7 626 6 375 5 160 4 307 4 853 6 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 2 686 2 560 2 413 1 819 1 520 1 700 2 209
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 169 32 974 33 422 35 408 38 787 44 953 39 792 36 106 36 924 41 968
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 35 34 35 37 32 27 24 18 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 974 942 983 1 012 1 048 1 405 1 472 1 500 2 049 1 702
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 287 278 284 275 275 259 244 365 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 508 -2 451 -1 933 -595 702 2 020 2 248 -981 -1 630 904
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,47% -1,34% -5,61% -8,71% -13,72% 13,11% 10,42% -2,39% -9,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,86% -6,12% -7,03% -2,26% 6,54% 11,26% 12,63% -9,21% -12,08% 1,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,35% -4,87% -5,47% -0,95% 2,47% 3,70% 4,98% -3,27% -4,98% 0,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,72% 34,52% 35,92% 37,09% 38,57% 34,01% 34,21% 27,60% 26,01% 29,12%
Rörelsekapital/omsättning -44,10% -39,27% -32,84% -3,29% -3,34% -5,95% -5,35% -7,24% -1,96% 0,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,80% 19,44% 26,85% 17,09% 20,82% 16,23% 7,16% -3,92% 7,28% 5,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,95% 25,85% 27,34% 69,06% 64,80% 59,17% 65,33% 52,00% 75,86% 86,02%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...