Visa allt om A.I.A. Accede Aktiebolag
Visa allt om A.I.A. Accede Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 748 3 584 4 311 3 659 3 336 4 665 1 814 2 224 4 438 2 582
Övrig omsättning 50 1 70 - - 54 - 36 - 83
Rörelseresultat (EBIT) 225 438 186 -96 128 222 -124 -312 984 161
Resultat efter finansnetto 281 488 282 -107 227 193 -121 -122 823 155
Årets resultat 144 267 177 -41 112 163 -121 186 359 67
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 581 593 576 217 280 183 220 272 323 209
Omsättningstillgångar 3 224 2 276 1 556 2 735 1 748 1 654 1 959 1 670 1 858 1 224
Tillgångar 3 805 2 870 2 132 2 951 2 028 1 837 2 179 1 941 2 180 1 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 460 616 499 322 413 451 407 648 583 324
Obeskattade reserver 286 200 60 0 82 0 0 0 320 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 742 1 368 1 106 1 346 1 001 905 866 575 402 620
Kortfristiga skulder 1 317 686 467 1 284 532 482 906 718 876 429
Skulder och eget kapital 3 805 2 870 2 132 2 951 2 028 1 837 2 179 1 941 2 180 1 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 184 382 363 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 381 412 427 416 413 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 104 201 205 206 206 135 200 195 176
Utdelning till aktieägare 300 300 150 0 50 150 120 120 120 100
Omsättning 3 798 3 585 4 381 3 659 3 336 4 719 1 814 2 260 4 438 2 665
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 748 3 584 4 311 3 659 3 336 4 665 1 814 2 224 4 438 2 582
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 580 730 765 745 725 435 711 675 614
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 258 469 219 -33 166 260 -73 -261 1 019 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,58% -16,86% 17,82% 9,68% -28,49% 157,17% -18,44% -49,89% 71,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,23% 17,77% 14,07% -2,51% 11,44% 15,90% -4,68% -6,13% 46,01% 12,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,35% 14,23% 6,96% -2,02% 6,95% 6,26% -5,62% -5,35% 22,60% 6,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,18% 52,99% 38,41% 38,95% 46,97% 37,17% 45,59% 44,65% 51,80% 46,55%
Rörelsekapital/omsättning 50,88% 44,36% 25,26% 39,66% 36,45% 25,12% 58,05% 42,81% 22,13% 30,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,95% 26,90% 25,60% 10,91% 23,34% 24,55% 18,68% 33,38% 37,31% 25,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,28% 280,17% 289,08% 178,50% 293,23% 303,94% 187,53% 216,71% 195,32% 242,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...