Visa allt om Gislaved Energi Elnät AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 50 345 48 165 46 494 46 885 44 362 44 231 42 729 41 930 42 038 42 723
Övrig omsättning 1 152 2 133 881 1 143 1 102 1 361 1 352 1 122 896 1 810
Rörelseresultat (EBIT) 7 374 5 772 6 280 7 024 5 468 6 011 5 371 5 799 2 893 5 189
Resultat efter finansnetto 7 438 5 868 6 360 7 080 5 539 6 029 5 351 5 778 2 873 6 078
Årets resultat 993 357 285 256 15 37 17 67 15 751
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 670 57 482 54 247 55 042 57 694 59 281 58 326 61 043 58 802 58 354
Omsättningstillgångar 42 706 25 051 24 688 32 196 20 560 91 775 106 794 91 245 88 990 41 964
Tillgångar 97 376 82 533 78 935 87 238 78 254 151 056 165 120 152 288 147 792 100 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 033 14 540 16 183 17 899 22 643 24 110 25 536 27 243 28 148 30 676
Obeskattade reserver 37 600 39 375 39 983 41 490 43 271 43 400 42 924 42 093 41 207 41 054
Avsättningar (tkr) 373 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 76 500 89 000 77 000 70 500 22 000
Kortfristiga skulder 44 370 28 398 22 549 27 629 12 120 6 826 7 440 5 732 7 717 6 368
Skulder och eget kapital 97 376 82 533 78 935 87 238 78 254 151 056 165 120 152 288 147 792 100 318
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 138 1 106 1 133 1 012 1 111 1 079 1 006 882 826 825
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 464 9 994 9 128 8 168 7 849 7 900 7 317 6 789 6 821 6 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 509 4 210 4 384 3 907 5 203 3 974 3 759 3 269 3 541 3 329
Utdelning till aktieägare 1 000 500 2 000 2 000 0 1 482 1 462 1 725 972 1 539
Omsättning 51 497 50 298 47 375 48 028 45 464 45 592 44 081 43 052 42 934 44 533
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 22 21 20 18 20 19 17 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 650 2 189 2 214 2 344 2 465 2 212 2 249 2 466 2 335 2 374
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 833 716 720 684 754 680 654 656 647 620
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 054 11 947 12 158 12 943 11 474 11 825 11 347 11 434 8 894 10 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,53% 3,59% -0,83% 5,69% 0,30% 3,52% 1,91% -0,26% -1,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,65% 7,11% 8,06% 8,22% 7,55% 4,67% 4,15% 4,87% 2,77% 6,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,80% 12,19% 13,68% 15,30% 13,33% 15,95% 16,03% 17,67% 9,73% 16,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,31% -6,95% 4,60% 9,74% 19,03% 192,06% 232,52% 203,94% 193,33% 83,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,56% 54,83% 60,01% 57,61% 72,07% 38,37% 35,74% 39,45% 40,79% 60,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,25% 88,21% 109,49% 116,53% 169,64% 1 344,49% 1 435,40% 1 591,85% 1 153,17% 658,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!