Visa allt om Invima Aktiebolag
Visa allt om Invima Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 422 829 435 657 389 135 396 806 374 276 346 435 303 695 322 458 298 087 282 855
Övrig omsättning 3 102 508 2 405 - - - 195 703 21 262 1 376
Rörelseresultat (EBIT) 145 284 132 119 125 417 134 789 124 450 107 608 89 674 63 822 86 086 20 026
Resultat efter finansnetto 147 580 135 092 131 965 136 124 126 637 113 132 86 877 65 913 89 286 21 341
Årets resultat 119 831 108 709 106 738 110 689 102 029 80 748 66 701 50 667 73 197 15 278
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 957 30 726 32 148 31 839 32 959 32 394 31 893 31 797 65 947 51 705
Omsättningstillgångar 260 021 271 929 276 848 286 898 212 296 333 636 306 200 274 177 290 622 211 572
Tillgångar 291 978 302 655 308 996 318 737 245 255 366 030 338 093 305 974 356 569 263 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 231 261 800 268 284 273 243 210 330 280 059 250 523 223 552 205 322 152 606
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 496 744 748 294 4 425 2 537 2 610 2 460 2 612 2 116
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 251 40 111 39 964 45 200 30 500 83 434 84 960 79 962 148 635 108 555
Skulder och eget kapital 291 978 302 655 308 996 318 737 245 255 366 030 338 093 305 974 356 569 263 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 598 1 450 1 324 701 677 650 617 610 557 705
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 53 191 57 695 52 737 48 107 48 115 46 743 42 363 47 009 46 737 47 128
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 13 455 13 181 12 424 11 242 5 636 10 788 9 029 12 039 13 048 13 776
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 425 931 436 165 391 540 396 806 374 276 346 435 303 890 323 161 319 349 284 231
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 113 118 121 119 116 116 109 132 148 167
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 742 3 692 3 216 3 335 3 227 2 987 2 786 2 443 2 014 1 694
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 611 542 666 676 646 614 409 414 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 151 506 138 807 131 483 140 235 129 728 111 925 93 406 66 970 89 888 24 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,94% 11,96% -1,93% 6,02% 8,04% 14,07% -5,82% 8,18% 5,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,55% 44,64% 42,71% 42,74% 51,64% 30,91% 26,94% 21,54% 25,35% 8,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,90% 31,01% 33,91% 34,33% 33,84% 32,66% 29,99% 20,44% 30,33% 7,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,47% 68,65% 71,74% 72,33% 72,79% 69,68% 69,87% 59,93% 61,75% 51,13%
Rörelsekapital/omsättning 48,67% 53,21% 60,87% 60,91% 48,57% 72,22% 72,85% 60,23% 47,63% 36,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,25% 86,50% 86,82% 85,73% 85,76% 76,51% 74,10% 73,06% 57,58% 57,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 282,05% 451,21% 459,35% 464,93% 453,78% 315,66% 272,82% 262,70% 141,93% 112,59%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 372 677 376 834 344 315 351 214 326 873 309 859 272 691 289 600 265 076 265 398
Övrig omsättning 4 504 294 67 60 166 - 1 099 84 22 852 1 246
Rörelseresultat (EBIT) 79 344 65 814 58 323 65 772 56 142 52 244 52 557 28 566 62 870 5 962
Resultat efter finansnetto 132 187 140 995 131 155 119 869 111 727 57 968 84 285 55 055 75 015 52 948
Årets resultat 114 257 122 759 116 738 116 440 85 584 33 869 70 982 43 529 62 022 49 118
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 037 7 945 8 700 9 419 10 091 10 770 12 034 11 506 12 514 12 729
Omsättningstillgångar 150 537 183 062 180 950 190 360 133 269 253 605 261 541 230 315 286 173 215 815
Tillgångar 159 574 191 007 189 650 199 779 143 360 264 375 273 575 241 821 298 687 228 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 721 169 464 171 705 174 967 108 527 187 944 204 075 173 093 159 564 127 542
Obeskattade reserver 2 215 2 302 2 313 2 375 17 098 2 529 2 811 2 730 2 800 2 901
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 638 19 241 15 632 22 437 17 735 73 902 66 689 65 998 136 323 98 101
Skulder och eget kapital 159 574 191 007 189 650 199 779 143 360 264 375 273 575 241 821 298 687 228 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 773 749 725 701 677 650 617 610 557 705
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 19 461 17 371 19 242 18 385 17 223 15 813 15 223 23 020 26 360 27 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 8 670 7 913 7 983 7 470 6 785 6 236 5 770 8 499 9 860 10 707
Utdelning till aktieägare 130 000 150 000 125 000 120 000 50 000 100 50 000 40 000 30 000 30 000
Omsättning 377 181 377 128 344 382 351 274 327 039 309 859 273 790 289 684 287 928 266 644
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 41 41 42 42 37 37 63 87 102
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 873 9 191 8 398 8 362 7 783 8 375 7 370 4 597 3 047 2 602
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 724 690 684 1 089 1 042 1 058 993 681 433 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 857 67 270 59 922 67 418 57 943 54 008 54 329 29 924 64 381 7 861
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,10% 9,44% -1,96% 7,45% 5,49% 13,63% -5,84% 9,25% -0,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 82,84% 73,83% 69,16% 60,05% 77,94% 21,93% 32,25% 22,77% 25,49% 23,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,47% 37,42% 38,09% 34,16% 34,18% 18,71% 32,35% 19,01% 28,72% 20,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,13% 46,01% 47,05% 48,51% 47,75% 44,88% 48,46% 40,83% 47,23% 36,60%
Rörelsekapital/omsättning 34,05% 43,47% 48,01% 47,81% 35,35% 58,00% 71,46% 56,74% 56,53% 44,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,88% 89,66% 91,49% 88,51% 84,49% 71,79% 75,35% 72,41% 54,10% 56,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 451,35% 771,05% 868,71% 672,85% 543,42% 295,58% 346,67% 305,21% 180,11% 176,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...