Visa allt om Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings Aktiebolag - BORAB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 78 666 67 944 64 993 65 980 58 274 52 761 44 422 45 046 45 065 45 949
Övrig omsättning 505 743 850 692 212 542 241 197 8 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 703 5 655 1 947 10 147 7 246 6 627 3 539 4 605 4 063 6 533
Resultat efter finansnetto 4 609 5 553 1 842 10 042 7 141 6 321 3 175 4 309 4 150 6 987
Årets resultat 4 075 4 045 1 933 6 628 4 957 4 945 2 662 2 755 3 963 5 291
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 319 76 653 78 778 72 897 63 996 68 978 68 516 72 634 64 601 49 337
Omsättningstillgångar 42 020 30 179 23 833 41 330 40 134 30 674 27 827 23 999 24 323 30 877
Tillgångar 113 339 106 831 102 611 114 227 104 130 99 651 96 344 96 633 88 924 80 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 789 55 278 51 797 50 992 44 929 40 536 37 000 35 748 34 127 31 574
Obeskattade reserver 19 120 19 620 19 238 19 972 18 443 17 711 17 841 18 104 16 321 17 284
Avsättningar (tkr) 7 832 8 151 8 773 16 329 16 540 17 043 17 212 17 553 17 640 17 909
Långfristiga skulder 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0
Kortfristiga skulder 12 598 8 782 7 803 11 934 9 218 9 361 9 290 10 228 5 836 13 448
Skulder och eget kapital 113 339 106 831 102 611 114 227 104 130 99 651 96 344 96 633 88 924 80 214
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 283 1 201 2 349 979 969 935 707 1 989 803 770
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 12 016 11 159 10 631 9 886 9 343 8 384 8 226 7 375 6 695 5 559
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 080 4 432 5 036 4 241 4 593 3 648 3 256 3 746 3 627 2 476
Utdelning till aktieägare 846 564 564 1 128 564 564 1 410 1 410 1 410 1 410
Omsättning 79 171 68 687 65 843 66 672 58 486 53 303 44 663 45 243 45 073 45 949
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 33 30 27 24 24 22 22 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 248 2 059 2 166 2 444 2 428 2 198 2 019 2 048 2 253 2 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 509 623 580 621 569 585 608 543 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 194 11 872 7 348 14 891 13 119 12 554 9 330 10 146 10 789 12 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,78% 4,54% -1,50% 13,22% 10,45% 18,77% -1,39% -0,04% -1,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,17% 5,32% 1,92% 8,90% 6,98% 6,67% 3,69% 4,85% 4,71% 8,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,01% 8,36% 3,03% 15,42% 12,47% 12,59% 8,00% 10,40% 9,30% 15,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,56% 60,22% 59,34% 62,65% 69,20% 68,15% 74,86% 85,06% 81,92% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,40% 31,49% 24,66% 44,55% 53,05% 40,40% 41,73% 30,57% 41,02% 37,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,03% 66,07% 65,10% 58,28% 56,96% 54,54% 52,85% 51,61% 52,69% 55,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 333,55% 343,65% 305,43% 346,32% 435,39% 327,68% 299,54% 234,64% 416,78% 229,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!