Visa allt om Golfgeist AB
Visa allt om Golfgeist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04
Nettoomsättning 26 722 23 558 24 331 22 805 15 146 14 566 12 287 14 493 18 735 17 447
Övrig omsättning 286 - 269 - - - - - - 115
Rörelseresultat (EBIT) 2 709 1 294 1 144 441 68 982 -629 -3 820 -2 028 -4 086
Resultat efter finansnetto 2 710 1 107 958 374 -141 809 -681 -4 093 -2 844 -4 396
Årets resultat 2 095 900 410 285 -141 797 -681 -3 118 -2 060 -2 902
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 77 99 189 279 256 365 203 256 353
Omsättningstillgångar 10 205 7 407 6 598 7 112 6 039 6 547 6 985 5 168 10 275 13 336
Tillgångar 10 268 7 483 6 697 7 301 6 318 6 803 7 350 5 371 10 531 13 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 267 1 673 773 362 78 218 -580 101 489 533
Obeskattade reserver 359 351 353 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 3 513 3 813 4 113 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 141 1 947 1 759 2 825 6 240 6 585 7 930 5 270 10 042 13 156
Skulder och eget kapital 10 268 7 483 6 697 7 301 6 318 6 803 7 350 5 371 10 531 13 689
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 1 140 343 524 1 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 909 1 903 1 757 2 040 1 342 1 154 213 1 858 2 830 2 037
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 899 864 688 947 693 555 592 948 1 346 1 377
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 008 23 558 24 600 22 805 15 146 14 566 12 287 14 493 18 735 17 562
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 4 3 4 6 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 681 5 890 4 866 4 561 3 787 4 855 3 072 2 416 2 676 1 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 655 552 591 527 612 500 544 689 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 723 1 316 1 233 531 152 1 075 -535 -3 749 -1 902 -3 974
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,43% -3,18% 6,69% 50,57% 3,98% 18,55% -15,22% -22,64% 7,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,98% 17,29% 17,23% 6,05% 1,08% 14,46% -7,82% -68,52% -19,21% -29,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,37% 5,49% 4,74% 1,94% 0,45% 6,76% -4,68% -25,39% -10,80% -23,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,77% 26,85% 27,89% 28,37% 26,77% 33,94% 28,09% 19,22% 36,47% 24,07%
Rörelsekapital/omsättning 18,95% 23,18% 19,89% 18,80% -1,33% -0,26% -7,69% -0,70% 1,24% 1,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,28% 26,02% 15,65% 4,96% 1,23% 3,20% -7,89% 1,88% 4,64% 3,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,87% 118,54% 106,71% 99,54% 33,83% 21,79% 18,95% 30,76% 55,00% 66,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...