Visa allt om Aktiebolaget Trend-Tex

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 49 549 49 528 46 188 45 858 46 372 48 059 51 009 47 862 37 547 33 350
Övrig omsättning 103 211 28 15 37 365 907 13 10 42
Rörelseresultat (EBIT) 8 086 7 104 4 103 5 455 5 832 4 892 4 480 5 947 2 536 581
Resultat efter finansnetto 8 061 7 029 4 031 5 404 5 779 4 831 4 377 5 915 2 473 524
Årets resultat 6 378 5 547 3 649 3 195 3 396 2 846 2 700 3 533 1 488 237
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 642 2 612 2 772 2 818 2 931 3 127 3 232 249 367 403
Omsättningstillgångar 23 339 20 015 17 272 17 975 17 799 15 734 14 747 16 225 9 922 8 880
Tillgångar 25 981 22 627 20 044 20 793 20 730 18 861 17 979 16 474 10 290 9 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 303 10 725 8 278 7 629 7 434 7 039 7 192 6 493 3 960 2 971
Obeskattade reserver 6 872 6 877 6 931 7 582 6 315 4 934 3 787 2 901 1 540 993
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 718 129 0 240 280
Kortfristiga skulder 5 806 5 025 4 835 5 581 6 981 6 171 6 870 7 081 4 550 5 038
Skulder och eget kapital 25 981 22 627 20 044 20 793 20 730 18 861 17 979 16 474 10 290 9 283
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 535 5 302 4 366 4 802
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 736 2 445 1 881 1 891
Utdelning till aktieägare 0 3 800 3 100 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 1 000 500
Omsättning 49 652 49 739 46 216 45 873 46 409 48 424 51 916 47 875 37 557 33 392
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 14 15 15 11 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 539 3 538 3 299 3 276 3 312 3 204 3 401 4 351 2 888 2 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 624 634 653 634 634 659 643 744 507 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 132 7 241 4 285 5 615 6 028 5 114 4 628 6 062 2 651 663
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,04% 7,23% 0,72% -1,11% -3,51% -5,78% 6,58% 27,47% 12,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,20% 31,44% 20,47% 26,25% 28,16% 25,98% 25,00% 36,26% 24,85% 6,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,36% 14,36% 8,89% 11,90% 12,59% 10,20% 8,81% 12,48% 6,81% 1,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,12% 49,52% 50,74% 53,99% 54,39% 53,98% 53,58% 55,31% 59,51% 57,99%
Rörelsekapital/omsättning 35,39% 30,27% 26,93% 27,03% 23,33% 19,90% 15,44% 19,10% 14,31% 11,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,83% 71,11% 68,27% 65,13% 59,62% 57,73% 56,43% 53,15% 50,16% 39,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,03% 187,66% 133,98% 116,05% 108,90% 106,79% 103,49% 129,26% 87,12% 60,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!