Visa allt om Securitas Direct Aktiebolag
Visa allt om Securitas Direct Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 618 725 564 676 549 340 478 055 549 926 473 180 430 333 407 458 281 917 160 751
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -229 996 -96 591 5 288 64 202 5 106 199 019 189 753 176 340 97 111 2 728
Resultat efter finansnetto -1 317 844 -1 644 443 -1 295 295 -1 147 032 -1 238 434 678 175 230 083 218 713 5 695 902 121 148
Årets resultat -811 714 -228 773 -371 831 -321 789 -1 156 914 535 927 155 325 158 246 5 703 214 83 585
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 577 459 21 507 290 22 397 299 20 148 588 19 098 306 3 419 713 3 461 917 4 015 807 8 299 260 474 991
Omsättningstillgångar 1 521 006 3 689 355 1 443 169 1 337 742 1 291 943 1 180 193 867 179 444 924 847 177 1 404 995
Tillgångar 27 098 465 25 196 644 23 840 467 21 486 330 20 390 248 4 599 906 4 329 096 4 460 731 9 146 437 1 879 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 045 235 1 786 384 2 186 737 2 413 148 2 649 392 3 633 038 3 097 110 2 877 166 7 426 526 1 507 359
Obeskattade reserver 2 780 6 056 13 770 20 314 27 179 32 007 79 853 72 120 69 336 61 944
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 248 002 21 107 197 20 782 050 18 456 464 17 103 471 468 005 679 232 646 628 652 630 40 932
Kortfristiga skulder 3 802 449 2 297 007 857 910 596 403 610 206 466 856 - 864 817 997 945 269 751
Skulder och eget kapital 27 098 465 25 196 644 23 840 467 21 486 330 20 390 248 4 599 906 4 329 096 4 460 731 9 146 437 1 879 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 *
2015-12 *
2014-12 *
2013-12 *
2012-12 *
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 13 574 12 167 14 531 7 194 6 265 10 953 6 109 7 353 9 496 9 389
Varav tantiem till styrelse & VD 4 518 4 420 8 933 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 45 317 32 898 15 395 10 817 69 549 48 568 54 133 48 904 41 347 35 032
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 29 680 22 781 15 001 11 499 44 558 29 784 29 334 28 369 24 870 21 412
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 618 725 564 676 549 340 478 055 549 926 473 180 430 333 407 458 281 917 160 751
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 21 12 9 116 100 92 85 72 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 335 26 889 45 778 53 117 4 741 4 732 4 678 4 794 3 916 3 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 054 3 231 3 744 3 279 1 038 893 974 996 1 052 1 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -156 394 -24 343 78 807 133 542 15 936 209 477 199 863 185 781 106 438 11 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,57% 2,79% 14,91% -13,07% 16,22% 9,96% 5,61% 44,53% 75,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,06% 3,50% 4,07% 4,70% 3,22% 17,17% 11,69% 15,33% 64,55% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 133,86% 156,12% 176,45% 211,13% 119,23% 166,95% 117,62% 167,81% 2 094,09% 86,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -368,73% 246,57% 106,54% 155,07% 123,97% 150,75% 201,51% -103,05% -53,48% 706,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,87% 7,11% 9,22% 11,30% 13,09% 79,49% 72,90% 65,69% 81,74% 82,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,00% 160,62% 168,22% 224,30% 211,72% 252,80% - 51,45% 84,89% 520,85%

* 2016-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2015-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2013-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2012-12 : Bokslutet har räknats om från euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Delposter under kortfrisitga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...