Visa allt om Yris Åkeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 22 561 18 755 14 443 16 869 16 279 15 807 13 159 7 224 11 816 10 159
Övrig omsättning 94 1 172 128 81 20 200 274 457 0 91
Rörelseresultat (EBIT) 5 225 5 158 1 843 3 173 3 400 3 389 2 807 1 283 1 370 2 089
Resultat efter finansnetto 5 183 5 111 1 823 3 146 3 366 3 354 2 810 1 290 1 423 2 135
Årets resultat 3 294 1 943 829 928 1 277 1 105 1 354 945 1 103 2 004
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 406 13 535 8 402 9 633 6 611 5 851 1 802 1 298 2 134 2 966
Omsättningstillgångar 11 807 8 810 5 885 6 421 6 862 6 898 7 015 4 978 9 563 8 165
Tillgångar 24 213 22 344 14 287 16 054 13 473 12 748 8 817 6 275 11 697 11 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 977 6 582 5 439 4 610 4 882 4 705 4 600 3 996 9 051 8 724
Obeskattade reserver 10 078 9 010 6 355 5 593 3 876 2 466 856 208 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 332 557
Långfristiga skulder 1 320 3 224 542 807 1 163 1 709 241 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 839 3 527 1 951 5 043 3 553 3 868 3 120 2 072 2 314 1 850
Skulder och eget kapital 24 213 22 344 14 287 16 054 13 473 12 748 8 817 6 275 11 697 11 131
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 511 3 726 2 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 0 0 694 1 288 1 240
Utdelning till aktieägare 3 300 1 900 800 0 1 200 1 100 1 000 750 0 1 000
Omsättning 22 655 19 927 14 571 16 950 16 299 16 007 13 433 7 681 11 816 10 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 8 8 7 8 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 507 2 084 1 605 1 874 2 035 1 976 1 880 903 1 182 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 609 563 605 557 525 519 284 508 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 353 6 968 3 248 4 328 4 338 4 296 3 381 1 787 2 126 2 878
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,29% 29,86% -14,38% 3,62% 2,99% 20,12% 82,16% - 16,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,58% 23,08% 12,91% 19,76% 25,24% 26,58% 31,90% 20,62% 12,17% 19,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,16% 27,50% 12,77% 18,81% 20,89% 21,44% 21,38% 17,91% 12,05% 21,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,08% 64,53% 61,05% 61,76% 57,40% 58,48% 56,19% 70,57% 79,48% 83,07%
Rörelsekapital/omsättning 30,89% 28,17% 27,24% 8,17% 20,33% 19,17% 29,60% 40,23% 61,35% 62,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,41% 60,91% 72,76% 55,89% 58,67% 52,00% 59,74% 66,27% 77,38% 78,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,71% 247,01% 297,54% 125,02% 190,63% 176,24% 222,31% 236,15% 412,79% 440,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!