Visa allt om Jarla Trafikskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 338 17 161 14 094 15 864 16 427 16 223 16 026 14 663 12 511 13 500
Övrig omsättning 439 1 379 1 361 83 1 167 1 521 1 293 509 506 90
Rörelseresultat (EBIT) 172 133 -654 -99 558 859 2 171 582 611 -552
Resultat efter finansnetto 135 240 -579 -101 556 857 2 170 575 625 -545
Årets resultat 25 95 -1 096 -79 23 25 711 296 63 -57
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 321 4 379 4 910 5 856 5 547 4 048 2 193 1 681 781 970
Omsättningstillgångar 1 646 2 724 1 330 1 891 2 153 2 440 3 417 2 100 2 507 2 139
Tillgångar 5 967 7 103 6 239 7 747 7 701 6 488 5 610 3 782 3 288 3 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 158 63 1 159 1 237 1 214 1 189 477 181 118
Obeskattade reserver 0 0 0 118 430 430 430 200 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 766 1 970 2 872 3 170 2 751 1 959 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 018 4 975 3 305 3 300 3 282 2 884 3 991 3 104 3 057 2 990
Skulder och eget kapital 5 967 7 103 6 239 7 747 7 701 6 488 5 610 3 782 3 288 3 109
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 737 5 484 5 062 6 009
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 2 267 1 795 1 776 2 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 777 18 540 15 455 15 947 17 594 17 744 17 319 15 172 13 017 13 590
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 16 22 22 22 21 18 18 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 021 1 073 881 721 747 737 763 815 695 614
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 627 548 411 433 450 433 421 381 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 242 209 -530 -33 652 957 2 251 664 704 -447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,80% 21,76% -11,16% -3,43% 1,26% 1,23% 9,30% 17,20% -7,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,88% 3,42% -9,20% -1,28% 7,25% 13,24% 38,72% 15,39% 19,25% -17,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,05% 1,42% -4,07% -0,62% 3,40% 5,29% 13,55% 3,97% 5,06% -3,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,66% 94,18% 94,05% 95,81% 97,13% 98,11% 98,46% 99,47% 76,34% 76,23%
Rörelsekapital/omsättning -14,52% -13,12% -14,01% -8,88% -6,87% -2,74% -3,58% -6,85% -4,40% -6,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,07% 2,22% 1,01% 16,15% 20,42% 23,88% 27,17% 16,74% 6,69% 3,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,87% 54,75% 40,24% 57,30% 65,60% 84,60% 85,62% 67,65% 82,01% 71,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!