Visa allt om Kramfast AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 57 240 73 280 72 237 6 463 6 887 6 650 6 944 6 482 6 245 5 911
Övrig omsättning 328 9 945 369 0 335 0 0 0 0 540
Rörelseresultat (EBIT) 6 420 10 999 4 726 -653 -588 -1 005 319 -383 -1 155 -2 168
Resultat efter finansnetto 1 276 5 430 2 262 -689 -624 -1 032 234 -511 -1 289 -2 272
Årets resultat 1 437 860 -5 117 -23 8 139 -1 032 234 -170 -1 289 959
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 921 295 177 296 636 19 718 19 467 19 072 18 344 19 161 19 836 20 954
Omsättningstillgångar 32 310 27 163 25 560 9 873 9 528 935 952 876 950 5 470
Tillgångar 323 231 322 340 322 196 29 592 28 995 20 007 19 296 20 036 20 786 26 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 957 33 520 32 660 18 621 18 645 10 505 11 537 11 304 11 474 17 693
Obeskattade reserver 298 487 309 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 500 4 500 551 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 000 253 165 253 165 9 919 8 220 7 509 6 145 7 329 7 948 6 895
Kortfristiga skulder 32 476 30 668 35 511 1 051 2 130 1 992 1 614 1 404 1 365 1 835
Skulder och eget kapital 323 231 322 340 322 196 29 592 28 995 20 007 19 296 20 036 20 786 26 425
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 184 177 157 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 781 1 498 1 476 1 377 1 338 1 757 2 004
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 54 53 74 1 250 1 452 947 661 740 1 185 2 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 931
Omsättning 57 568 83 225 72 606 6 463 7 222 6 650 6 944 6 482 6 245 6 451
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 2 3 3 3 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 3 232 2 296 2 217 2 315 2 161 1 561 1 182
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 988 998 826 688 710 759 930
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 998 23 679 19 524 55 122 -325 975 286 -512 -2 168
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,89% 1,44% 1 017,70% -6,16% 3,56% -4,23% 7,13% 3,80% 5,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,99% 3,42% 1,47% -2,19% -2,02% -5,01% 1,66% -1,89% -5,52% -8,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,26% 15,04% 6,55% -10,03% -8,52% -15,07% 4,62% -5,85% -18,38% -36,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,29% -4,78% -13,78% 136,50% 107,42% -15,89% -9,53% -8,15% -6,65% 61,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,89% 10,52% 10,21% 62,93% 64,30% 52,51% 59,79% 56,42% 55,20% 66,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,49% 88,57% 71,98% 939,39% 447,32% 46,94% 58,98% 62,39% 69,60% 298,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!