Visa allt om A. Staffare Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 801 812 745 085 648 190 595 324 610 213 622 702 589 890 707 421 530 655 439 596
Övrig omsättning 2 097 1 586 6 920 805 1 181 1 821 426 1 096 1 717 706
Rörelseresultat (EBIT) 28 398 32 635 20 791 14 870 16 749 13 550 2 735 41 773 22 952 -11 785
Resultat efter finansnetto 25 079 29 617 18 523 12 731 13 257 9 919 -886 38 364 21 614 -12 410
Årets resultat 19 289 22 598 15 654 9 511 9 456 4 529 -1 776 20 715 11 098 -4 327
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 619 71 656 46 544 41 015 42 141 48 663 50 213 52 453 49 133 46 462
Omsättningstillgångar 398 380 338 876 304 113 315 969 311 729 325 128 299 015 270 275 222 393 194 951
Tillgångar 465 999 410 532 350 658 356 984 353 870 373 791 349 228 322 728 271 526 241 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 913 132 793 117 363 104 172 136 731 129 532 124 998 126 712 105 997 94 867
Minoritetsintressen 32 790 30 294 26 128 24 949 24 900 23 385 20 030 20 136 12 624 13 595
Avsättningar (tkr) 10 897 8 606 7 505 7 229 8 063 7 617 6 014 5 076 3 417 2 923
Långfristiga skulder 44 869 36 106 26 091 34 255 12 058 16 541 17 608 24 072 23 949 13 512
Kortfristiga skulder 229 530 202 732 173 570 186 379 172 118 196 716 180 577 146 732 125 539 116 516
Skulder och eget kapital 465 999 410 532 350 658 356 984 353 870 373 791 349 228 322 728 271 526 241 413
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 3 436 2 020 2 319 2 209 2 866 3 422 3 565 3 357 2 302 2 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 80 798 75 212 66 714 63 149 62 779 62 569 61 831 61 024 50 134 42 701
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 077 34 127 29 937 28 579 27 105 26 968 26 826 26 258 22 329 18 367
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 803 909 746 671 655 110 596 129 611 394 624 523 590 316 708 517 532 372 440 302
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 174 176 159 157 155 166 163 158 138 123
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 608 4 233 4 077 3 792 3 937 3 751 3 619 4 477 3 845 3 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 718 653 648 616 614 574 573 591 552 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 482 36 992 24 781 20 344 22 337 19 532 8 744 47 274 27 910 -6 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,61% 14,95% 8,88% -2,44% -2,01% 5,56% -16,61% 33,31% 20,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,10% 7,96% 5,98% 4,24% 4,85% 3,72% 0,91% 13,08% 8,69% -4,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,55% 4,39% 3,23% 2,54% 2,81% 2,23% 0,54% 5,97% 4,45% -2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,05% 29,16% 27,87% 30,48% 29,00% 27,90% 27,17% 28,76% 27,02% 26,26%
Rörelsekapital/omsättning 21,06% 18,27% 20,14% 21,77% 22,88% 20,62% 20,08% 17,46% 18,25% 17,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,74% 32,35% 33,47% 29,18% 38,64% 34,65% 35,79% 39,26% 39,04% 39,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,11% 41,86% 30,54% 36,78% 30,40% 36,10% 41,98% 43,75% 45,98% 45,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 562 139 518 362 452 127 387 157 416 253 432 774 389 013 474 952 396 792 348 108
Övrig omsättning 770 1 419 5 489 57 364 715 99 567 1 447 207
Rörelseresultat (EBIT) 9 427 9 554 8 994 2 202 4 544 2 814 1 339 9 786 10 345 3 224
Resultat efter finansnetto 11 218 9 960 10 961 8 317 2 366 692 -1 051 7 855 9 880 3 245
Årets resultat 9 513 6 199 10 131 8 537 1 819 794 734 5 808 5 439 4 676
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 113 53 748 35 585 33 256 34 654 36 099 37 312 39 898 36 483 24 797
Omsättningstillgångar 222 510 201 091 172 806 182 330 168 165 196 983 186 926 170 202 159 589 153 732
Tillgångar 299 622 254 839 208 391 215 586 202 819 233 083 224 238 210 100 196 072 178 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 696 79 213 75 014 64 883 95 350 93 373 93 342 92 608 86 800 81 361
Obeskattade reserver 3 073 3 073 823 823 1 558 1 785 1 190 3 373 3 660 1 299
Avsättningar (tkr) 172 158 150 152 99 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 086 28 936 18 796 32 188 12 058 16 541 17 608 24 072 23 949 13 512
Kortfristiga skulder 169 596 143 459 113 608 117 540 93 755 121 383 112 097 90 046 81 663 82 357
Skulder och eget kapital 299 622 254 839 208 391 215 586 202 819 233 083 224 238 210 100 196 072 178 529
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 612 600 612 588 428 1 198 984 911 519 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 255 31 857 28 067 24 935 26 179 25 150 23 889 23 499 21 310 17 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 083 14 802 12 902 11 723 11 792 11 508 11 850 10 008 9 921 8 558
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 562 909 519 781 457 616 387 214 416 617 433 489 389 112 475 519 398 239 348 315
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 72 66 62 61 63 59 55 57 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 783 7 199 6 850 6 244 6 824 6 869 6 593 8 635 6 961 7 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 824 683 660 624 648 613 628 651 567 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 221 10 862 10 409 3 791 6 408 4 896 3 425 11 908 12 465 5 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,45% 14,65% 16,78% -6,99% -3,82% 11,25% -18,09% 19,70% 13,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,48% 4,69% 5,87% 4,36% 2,33% 1,30% 0,74% 4,85% 5,60% 2,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,39% 2,31% 2,70% 2,43% 1,13% 0,70% 0,43% 2,15% 2,77% 1,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,38% 16,00% 15,48% 15,89% 15,71% 14,58% 15,46% 13,54% 14,53% 12,32%
Rörelsekapital/omsättning 9,41% 11,12% 13,09% 16,73% 17,88% 17,47% 19,24% 16,88% 19,64% 20,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,40% 32,02% 36,30% 30,39% 47,61% 40,66% 42,02% 45,26% 45,65% 46,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,37% 29,76% 22,50% 35,01% 29,17% 37,74% 42,43% 37,05% 52,57% 56,86%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...