Visa allt om Plåtlagret Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 22 597 20 830 17 689 15 688 13 882 10 847 10 377 8 739 9 167 8 232
Övrig omsättning 21 10 156 178 106 0 2 0 60 3
Rörelseresultat (EBIT) 4 664 3 340 2 237 1 741 2 062 901 1 529 827 1 225 597
Resultat efter finansnetto 4 820 3 428 2 428 1 828 2 232 782 1 706 1 035 1 387 321
Årets resultat 44 2 275 179 1 033 375 999 348 1 065 109
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 811 2 917 2 840 3 034 2 573 2 301 1 725 1 580 1 409 1 287
Omsättningstillgångar 9 873 8 875 7 906 8 057 6 224 5 334 5 740 5 077 4 795 4 067
Tillgångar 12 684 11 792 10 745 11 091 8 798 7 635 7 466 6 657 6 204 5 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 401 5 357 5 356 5 081 5 202 4 419 4 144 3 145 3 597 2 782
Obeskattade reserver 855 1 339 1 530 1 969 1 912 1 700 1 698 1 591 1 816 1 789
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 429 5 096 3 859 4 041 1 684 1 515 1 623 1 921 791 784
Skulder och eget kapital 12 684 11 792 10 745 11 091 8 798 7 635 7 466 6 657 6 204 5 354
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 053 1 002 924 907
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 578 560 550 526
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 250 100 0 800 250
Omsättning 22 618 20 840 17 845 15 866 13 988 10 847 10 379 8 739 9 227 8 235
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 532 6 943 5 896 5 229 4 627 3 616 3 459 2 913 3 056 2 744
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 032 938 903 884 763 625 529 499 476 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 934 3 737 2 631 2 094 2 322 1 113 1 566 872 1 270 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,48% 17,76% 12,75% 13,01% 27,98% 4,53% 18,74% -4,67% 11,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,06% 29,14% 22,68% 16,55% 25,45% 10,35% 22,96% 15,65% 22,45% 6,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,37% 16,50% 13,78% 11,70% 16,13% 7,28% 16,52% 11,92% 15,20% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,73% 36,72% 35,54% 36,62% 40,24% 38,02% 40,45% 39,43% 39,51% 37,22%
Rörelsekapital/omsättning 15,24% 18,14% 22,88% 25,60% 32,70% 35,21% 39,67% 36,11% 43,68% 39,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,84% 54,29% 60,95% 59,66% 76,08% 75,25% 73,24% 65,89% 80,81% 76,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,89% 129,49% 147,58% 140,01% 222,21% 228,18% 248,68% 190,47% 428,57% 353,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!