Visa allt om Bygg Ward Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 825 2 417 4 845 4 217 4 163 3 935 4 329 4 119 4 606 4 337
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 52
Rörelseresultat (EBIT) -194 143 738 280 208 83 845 917 604 738
Resultat efter finansnetto -242 94 693 234 156 27 779 821 500 624
Årets resultat -19 164 501 298 164 104 511 468 336 344
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 628 2 738 2 848 2 958 3 068 3 032 3 118 3 203 3 373 3 462
Omsättningstillgångar 1 272 1 160 1 612 1 438 1 474 1 880 2 568 1 937 1 733 1 877
Tillgångar 3 900 3 898 4 460 4 396 4 541 4 913 5 686 5 139 5 106 5 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 834 854 690 489 621 906 1 302 1 191 913 977
Obeskattade reserver 369 600 729 688 850 918 1 034 920 711 672
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 967 2 050 2 133 2 216 2 292 2 375 2 458 2 541 2 624 2 707
Kortfristiga skulder 730 394 909 1 003 778 714 892 488 858 984
Skulder och eget kapital 3 900 3 898 4 460 4 396 4 541 4 913 5 686 5 139 5 106 5 340
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 669 614 589 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 229 212 219 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 430 450 500 400 190 400
Omsättning 1 825 2 417 4 845 4 217 4 163 3 935 4 329 4 119 4 607 4 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 913 1 209 2 423 2 109 2 082 1 968 2 165 2 060 2 303 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 416 514 581 599 478 454 422 428 176
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -84 253 848 390 323 168 930 1 002 717 849
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,49% -50,11% 14,89% 1,30% 5,79% -9,10% 5,10% -10,57% 6,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,97% 3,67% 16,55% 6,37% 4,58% 1,69% 14,88% 18,08% 11,99% 14,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,63% 5,92% 15,23% 6,64% 5,00% 2,11% 19,54% 22,55% 13,29% 17,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,32% 61,85% 47,35% 47,28% 49,70% 41,50% 53,13% 53,99% 46,98% 53,33%
Rörelsekapital/omsättning 29,70% 31,69% 14,51% 10,32% 16,72% 29,63% 38,72% 35,18% 19,00% 20,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,76% 33,91% 28,22% 23,33% 28,28% 33,02% 37,08% 37,14% 28,74% 27,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,25% 294,42% 177,34% 143,37% 189,46% 263,31% 287,89% 396,93% 201,98% 190,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!