Visa allt om Åsby Trädgård Aktiebolag
Visa allt om Åsby Trädgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 583 30 848 28 685 26 619 26 898 28 067 28 000 28 582 27 249 29 029
Övrig omsättning 523 408 453 224 277 199 397 385 201 136
Rörelseresultat (EBIT) 2 210 2 307 2 255 1 432 1 216 2 096 1 479 1 692 805 1 000
Resultat efter finansnetto 1 942 1 988 1 902 981 678 1 512 972 1 148 -94 303
Årets resultat 1 221 1 265 1 188 642 453 937 572 355 -23 367
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 245 9 209 9 524 9 975 10 533 11 165 11 611 12 303 12 676 13 030
Omsättningstillgångar 7 137 7 078 7 243 6 216 6 507 6 738 6 981 6 471 7 105 7 335
Tillgångar 16 382 16 287 16 767 16 192 17 041 17 904 18 592 18 774 19 781 20 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 607 2 886 3 120 2 932 2 791 2 838 2 425 1 853 1 498 1 524
Obeskattade reserver 2 625 2 265 1 908 1 538 1 388 1 333 1 088 914 475 556
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 054 6 082 6 966 6 678 7 911 8 038 9 173 10 057 11 647 9 400
Kortfristiga skulder 5 097 5 054 4 773 5 044 4 951 5 695 5 906 5 950 6 160 8 886
Skulder och eget kapital 16 382 16 287 16 767 16 192 17 041 17 904 18 592 18 774 19 781 20 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 768 915 540 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 6 506 5 815 5 729 5 826 5 448 4 596 4 791 5 085 5 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 2 334 1 999 1 948 1 962 1 768 1 904 2 034 2 041 2 191
Utdelning till aktieägare 1 200 1 500 1 500 1 000 500 500 500 0 0 0
Omsättning 34 106 31 256 29 138 26 843 27 175 28 266 28 397 28 967 27 450 29 165
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 17 17 17 16 17 18 30 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 679 1 714 1 687 1 566 1 582 1 754 1 647 1 588 908 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 501 467 437 453 449 435 438 255 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 749 2 854 2 892 2 066 1 840 2 751 2 230 2 288 1 388 1 909
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,87% 7,54% 7,76% -1,04% -4,17% 0,24% -2,04% 4,89% -6,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,49% 14,16% 13,45% 8,86% 7,31% 11,72% 7,97% 9,01% 4,08% 4,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,58% 7,48% 7,86% 5,39% 4,63% 7,47% 5,29% 5,92% 2,96% 3,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,55% 50,68% 49,64% 49,23% 49,87% 49,06% 47,94% 45,78% 45,91% 46,12%
Rörelsekapital/omsättning 6,07% 6,56% 8,61% 4,40% 5,78% 3,72% 3,84% 1,82% 3,47% -5,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,41% 28,57% 27,48% 25,52% 22,38% 21,34% 17,36% 13,46% 9,30% 9,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,78% 36,86% 51,67% 26,96% 28,42% 29,45% 35,86% 35,88% 37,32% 28,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...