Visa allt om nellemann machinery AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 78 007 99 673 109 735 128 798 134 606 109 065 100 587 97 924 93 394 109 760
Övrig omsättning 134 469 0 321 514 0 0 0 174 10
Rörelseresultat (EBIT) 3 003 -827 -3 777 -2 921 -141 3 375 2 434 2 569 1 431 2 844
Resultat efter finansnetto 2 474 -1 899 -5 993 -5 978 -2 160 2 328 -582 9 -58 3 435
Årets resultat 2 474 -1 899 -5 993 -4 303 -2 134 1 308 -582 -452 -623 2 539
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 339 440 2 995 3 522 3 616 3 271 3 364 293 222
Omsättningstillgångar 36 918 43 918 79 534 102 231 69 846 54 843 63 717 66 343 50 644 44 520
Tillgångar 37 184 44 258 79 974 105 225 73 368 58 460 66 988 69 708 50 937 44 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 508 3 034 4 933 6 426 10 729 12 863 11 554 12 136 13 587 19 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 675 1 675 1 075 1 075 800 500
Avsättningar (tkr) 556 372 233 240 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 9 240 13 093 12 808
Kortfristiga skulder 31 120 40 852 74 808 98 560 60 965 43 922 54 358 47 256 23 457 12 224
Skulder och eget kapital 37 184 44 258 79 974 105 225 73 368 58 460 66 988 69 708 50 937 44 742
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD - 638 708 298 0 866 720 711 911 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 7 313 7 777 8 067 7 816 10 772 7 525 9 315 9 587 8 962 8 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 339 3 706 4 197 3 688 4 767 3 606 4 383 4 490 4 529 3 739
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 78 141 100 142 109 735 129 119 135 120 109 065 100 587 97 924 93 568 109 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 19 19 19 22 22 22 23 24 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 875 5 246 5 776 6 779 6 118 4 958 4 572 4 258 3 891 4 989
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 595 678 644 736 545 655 643 600 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 077 -724 -3 668 -2 807 13 3 419 2 520 2 691 1 617 2 997
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,74% -9,17% -14,80% -4,31% 23,42% 8,43% 2,72% 4,85% -14,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,08% -1,84% -5,24% -3,22% -0,15% 6,20% 3,78% 3,70% 2,81% 10,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,85% -0,82% -3,82% -2,63% -0,08% 3,32% 2,52% 2,63% 1,53% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,51% 16,30% 13,70% 12,98% 18,30% 12,86% 15,05% 17,02% 15,40% 13,53%
Rörelsekapital/omsättning 7,43% 3,08% 4,31% 2,85% 6,60% 10,01% 9,30% 19,49% 29,11% 29,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,81% 6,86% 6,17% 6,11% 16,40% 24,24% 18,50% 18,61% 27,83% 43,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,58% 29,44% 26,64% 38,67% 29,47% 29,34% 49,19% 50,16% 64,14% 109,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!