Visa allt om Wiggeby Jordbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 53 005 42 494 36 991 33 766 35 312 29 689 22 192 19 118 16 331 15 129
Övrig omsättning 2 986 3 504 3 353 2 591 2 966 1 788 1 247 1 252 1 680 1 896
Rörelseresultat (EBIT) 4 645 3 618 4 588 2 193 4 712 2 600 3 950 1 010 -1 238 1 754
Resultat efter finansnetto 4 639 3 597 4 371 1 966 4 476 2 344 3 693 526 -1 901 1 145
Årets resultat 2 527 1 776 1 301 937 2 271 459 502 70 -9 15
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 777 38 117 32 581 32 737 29 111 26 787 23 739 24 917 25 206 23 227
Omsättningstillgångar 14 932 12 663 11 908 10 124 10 177 9 765 7 171 5 460 3 878 6 925
Tillgångar 55 709 50 780 44 489 42 860 39 288 36 552 30 910 30 377 29 084 30 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 546 7 019 5 243 3 942 4 505 2 235 1 777 1 274 1 295 1 554
Obeskattade reserver 16 576 14 623 13 050 11 800 10 988 9 475 7 729 4 859 4 594 6 501
Avsättningar (tkr) 1 244 1 132 1 262 1 019 1 095 1 007 72 59 0 0
Långfristiga skulder 19 745 18 704 15 077 17 014 16 022 16 775 16 288 17 716 17 199 16 471
Kortfristiga skulder 9 599 9 302 9 857 9 086 6 677 7 060 5 045 6 468 5 997 5 626
Skulder och eget kapital 55 709 50 780 44 489 42 860 39 288 36 552 30 910 30 377 29 084 30 152
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 978 968
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 929 2 486 2 666 1 410 1 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 064 948 1 149 925 824
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 1 500 0 0 0 0 250
Omsättning 55 991 45 998 40 344 36 357 38 278 31 477 23 439 20 370 18 011 17 025
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 11 11 9 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 786 2 833 3 363 3 070 3 924 4 241 3 699 3 186 2 722 3 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 490 625 599 545 575 584 627 567 638
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 750 7 486 8 451 5 714 7 912 5 402 6 407 3 553 954 3 701
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,74% 14,88% 9,55% -4,38% 18,94% 33,78% 16,08% 17,07% 7,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,05% 7,81% 10,92% 5,52% 12,35% 7,42% 13,27% 3,76% -4,02% 6,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,51% 9,33% 13,13% 7,01% 13,74% 9,14% 18,48% 5,98% -7,15% 12,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,49% 42,25% 53,90% 48,72% 44,79% 49,48% 56,16% 49,81% 38,52% 60,37%
Rörelsekapital/omsättning 10,06% 7,91% 5,54% 3,07% 9,91% 9,11% 9,58% -5,27% -12,98% 8,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,55% 36,28% 34,66% 30,67% 33,28% 26,33% 25,25% 16,67% 16,77% 21,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,25% 78,98% 71,49% 57,53% 84,53% 61,40% 39,01% 40,38% 27,11% 72,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!