Visa allt om A Society AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 473 181 842 210 680 840 481 153 431 183 423 592 386 184 454 167 377 170 359 187
Övrig omsättning 0 0 0 0 230 121 617 796 304 526
Rörelseresultat (EBIT) 25 183 18 647 13 086 7 847 6 966 7 594 6 622 8 120 5 433 3 194
Resultat efter finansnetto 24 365 29 290 13 211 7 298 7 278 7 864 6 962 8 256 5 404 3 929
Årets resultat -245 9 838 8 829 5 689 5 661 6 125 5 401 5 992 3 664 3 010
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 126 52 919 1 439 1 470 1 674 1 797 1 796 2 024 1 505 691
Omsättningstillgångar 385 274 244 427 237 372 172 809 131 836 159 386 130 589 168 251 150 417 102 750
Tillgångar 422 400 297 346 238 811 174 279 133 510 161 183 132 385 170 275 151 922 103 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 255 37 241 27 910 19 081 17 892 16 251 15 152 14 776 8 784 9 040
Obeskattade reserver 9 521 3 831 3 831 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 724 195 635 108 108 108 0 0 0
Kortfristiga skulder 392 624 247 550 206 875 154 563 115 510 144 823 117 125 155 499 143 139 94 401
Skulder och eget kapital 422 400 297 346 238 811 174 279 133 510 161 183 132 385 170 275 151 922 103 441
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 033 1 955 1 925 1 591 1 489 1 516 1 412 1 290 1 443 1 287
Varav tantiem till styrelse & VD 0 575 575 351 271 334 262 239 134 142
Löner till övriga anställda 45 500 26 463 21 755 14 514 12 663 12 445 11 359 12 833 10 449 5 672
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 501 - - - - - -
Sociala kostnader 18 141 12 655 9 923 7 825 6 885 6 242 6 385 7 368 6 132 2 960
Utdelning till aktieägare 0 10 005 730 0 0 0 0 0 0 3 475
Omsättning 1 473 181 842 210 680 840 481 153 431 413 423 713 386 801 454 963 377 474 359 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 34 30 25 20 16 17 19 20 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 30 691 24 771 22 695 19 246 21 559 26 475 22 717 23 904 18 859 35 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 188 1 179 1 190 998 1 137 1 326 1 176 1 178 963 1 074
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 550 19 274 13 250 8 167 7 355 7 949 7 055 8 518 5 667 3 355
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 74,92% 23,70% 41,50% 11,59% 1,79% 9,69% -14,97% 20,41% 5,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,17% 9,94% 5,54% 5,61% 5,49% 4,94% 5,33% 5,06% 3,73% 3,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,77% 3,51% 1,94% 2,03% 1,70% 1,88% 1,83% 1,90% 1,50% 1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,50% -0,37% 4,48% 3,79% 3,79% 3,44% 3,49% 2,81% 1,93% 2,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,55% 13,53% 12,94% 10,95% 13,40% 10,08% 11,45% 8,68% 5,78% 8,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,13% 98,74% 114,74% 111,80% 114,13% 110,06% 111,50% 108,20% 105,08% 108,84%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...