Visa allt om Mexmatic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 4 492 3 061 2 734 5 741 9 698 7 471 7 221 7 343 7 497 8 010
Övrig omsättning 225 798 293 35 537 0 0 0 24 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 000 -253 358 35 -23 918 1 200 326 299 609
Resultat efter finansnetto -1 000 -757 677 85 -33 870 1 151 325 302 661
Årets resultat -232 -70 390 62 99 507 692 189 192 1
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 335 1 339 1 843 1 516 416 0 41 44 74 125
Omsättningstillgångar 920 1 906 2 088 1 256 2 457 3 077 2 944 1 147 1 011 3 731
Tillgångar 2 255 3 245 3 931 2 772 2 873 3 077 2 986 1 190 1 085 3 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 213 1 845 1 915 1 524 1 587 1 488 1 138 446 457 265
Obeskattade reserver 0 0 687 513 513 679 461 200 118 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 042 1 400 709 734 773 910 1 386 544 509 3 539
Skulder och eget kapital 2 255 3 245 3 931 2 772 2 873 3 077 2 986 1 190 1 085 3 857
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 302 1 668 1 693 1 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 289 544 606 574
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 4 717 3 859 3 027 5 776 10 235 7 471 7 221 7 343 7 521 8 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 5 6 5 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 123 1 020 911 1 435 1 940 1 245 1 444 1 224 1 250 1 144
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 445 79 473 850 353 307 380 391 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -996 -249 362 39 -19 961 1 243 356 329 644
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,75% 11,96% -52,38% -40,80% 29,81% 3,46% -1,66% -2,05% -6,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -44,35% -23,20% 17,32% 3,21% -0,80% 30,03% 40,19% 27,39% 27,93% 17,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,26% -24,60% 24,91% 1,55% -0,24% 12,37% 16,62% 4,44% 4,04% 8,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,75% 75,14% 72,09% 72,98% 73,08% 74,58% 71,60% 66,98% 67,67% 67,17%
Rörelsekapital/omsättning -2,72% 16,53% 50,44% 9,09% 17,36% 29,01% 21,58% 8,21% 6,70% 2,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,79% 56,86% 62,35% 69,41% 69,17% 65,57% 50,15% 50,59% 50,60% 7,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,29% 127,14% 284,49% 157,90% 307,63% 333,41% 208,80% 199,45% 185,85% 103,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!