Visa allt om Aktiebolaget Wilh. Becker
Visa allt om Aktiebolaget Wilh. Becker

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 140 000 7 021 000 6 418 000 6 009 000 6 035 000 5 712 000 7 565 000 8 168 000 8 665 000 9 110 000
Övrig omsättning 100 000 79 000 73 000 138 000 82 000 38 000 902 000 42 000 42 000 41 000
Rörelseresultat (EBIT) 398 000 456 000 433 000 413 000 290 000 -29 000 1 261 000 187 000 357 000 524 000
Resultat efter finansnetto 360 000 412 000 449 000 382 000 232 000 -51 000 1 212 000 46 000 227 000 374 000
Årets resultat 254 000 281 000 162 000 271 000 113 000 -130 000 1 096 000 4 000 112 000 171 000
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 088 000 2 008 000 1 901 000 1 638 000 1 670 000 1 735 000 1 804 000 2 502 000 2 822 000 2 787 000
Omsättningstillgångar 3 305 000 3 174 000 3 097 000 2 749 000 2 621 000 2 755 000 2 881 000 3 552 000 3 838 000 3 990 000
Tillgångar 5 393 000 5 182 000 4 998 000 4 387 000 4 291 000 4 490 000 4 685 000 6 054 000 6 660 000 6 777 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 361 000 2 302 000 2 398 000 2 141 000 2 239 000 2 288 000 2 657 000 1 824 000 1 913 000 1 580 000
Minoritetsintressen 94 000 70 000 0 47 000 48 000 53 000 52 000 48 000 46 000 42 000
Avsättningar (tkr) 737 000 543 000 583 000 337 000 382 000 385 000 428 000 532 000 530 000 671 000
Långfristiga skulder 371 000 491 000 75 000 332 000 342 000 402 000 132 000 1 645 000 2 197 000 2 296 000
Kortfristiga skulder 1 830 000 1 776 000 1 942 000 1 530 000 1 280 000 1 362 000 1 416 000 2 005 000 1 974 000 2 188 000
Skulder och eget kapital 5 393 000 5 182 000 4 998 000 4 387 000 4 291 000 4 490 000 4 685 000 6 054 000 6 660 000 6 777 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 133 000 137 000 106 000 62 000 - 74 000 70 000 93 000 79 000 75 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 46 000 36 000 31 000 - - - - 8 000 12 000
Löner till övriga anställda 930 000 858 000 806 000 722 000 834 000 755 000 1 064 000 1 242 000 1 144 000 1 252 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 294 000 277 000 264 000 224 000 237 000 280 000 305 000 397 000 278 000 394 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 240 000 7 100 000 6 491 000 6 147 000 6 117 000 5 750 000 8 467 000 8 210 000 8 707 000 9 151 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 002 2 981 2 884 2 898 3 033 3 072 3 686 3 981 4 426 4 382
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 378 2 355 2 225 2 074 1 990 1 859 2 052 2 052 1 958 2 079
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 427 408 348 353 361 390 435 339 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 522 000 587 000 547 000 582 000 468 000 147 000 1 492 000 496 000 659 000 878 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,69% 9,40% 6,81% -0,43% 5,65% -24,49% -7,38% -5,74% -4,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,81% 9,13% 9,94% 9,85% 6,85% -0,47% 27,26% 3,15% 7,33% 8,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,90% 6,74% 7,74% 7,19% 4,87% -0,37% 16,88% 2,34% 5,63% 6,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,14% 31,43% 28,92% 30,04% 28,95% 25,88% 32,29% 32,46% 31,89% 32,15%
Rörelsekapital/omsättning 20,66% 19,91% 18,00% 20,29% 22,22% 24,39% 19,37% 18,94% 21,51% 19,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,78% 44,42% 47,98% 48,80% 52,18% 50,96% 56,71% 30,13% 28,72% 23,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,17% 120,38% 105,15% 119,28% 132,42% 128,41% 135,45% 118,20% 123,35% 119,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 99 000 122 000 84 000 73 000 73 000 99 000 103 000 2 000 1 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 91 000 59 000 75 000 66 000 63 000 44 000 46 000 -49 000 -55 000 -43 000
Resultat efter finansnetto -103 000 86 000 335 000 133 000 66 000 62 000 920 000 11 000 -21 000 -11 000
Årets resultat -120 000 49 000 86 000 104 000 46 000 34 000 934 000 20 000 -3 000 -24 000
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 961 000 3 124 000 3 082 000 2 972 000 2 947 000 3 004 000 3 157 000 4 358 000 4 521 000 4 474 000
Omsättningstillgångar 471 000 732 000 650 000 864 000 969 000 948 000 946 000 614 000 601 000 180 000
Tillgångar 3 432 000 3 856 000 3 732 000 3 836 000 3 916 000 3 952 000 4 103 000 4 972 000 5 122 000 4 654 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 339 000 2 609 000 2 887 000 2 795 000 3 090 000 3 141 000 3 369 000 2 492 000 2 446 000 2 464 000
Obeskattade reserver 32 000 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 000 8 000 7 000 6 000 2 000 6 000 6 000 5 000 1 000 1 000
Långfristiga skulder 263 000 262 000 0 232 000 242 000 298 000 42 000 1 478 000 1 900 000 2 021 000
Kortfristiga skulder 791 000 955 000 838 000 803 000 582 000 507 000 686 000 997 000 775 000 168 000
Skulder och eget kapital 3 432 000 3 856 000 3 732 000 3 836 000 3 916 000 3 952 000 4 103 000 4 972 000 5 122 000 4 654 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 9 000 9 9 000 6 000 2 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 1 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 1 000 6 000 7 000 7 000 6 000 8 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 7 000 10 000 10 000 6 000 8 000
Utdelning till aktieägare 150 000 150 000 150 000 300 000 300 000 50 000 250 000 50 000 0 50 000
Omsättning 99 000 122 000 84 000 73 000 73 000 99 000 103 000 2 000 1 000 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 9 11 12 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 444 1 546 2 167 1 800 2 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 000 59 000 75 000 66 000 63 000 45 000 47 000 -48 000 -54 000 -42 999
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,88% 68,11% 77,36% 72,86% 78,91% 79,48% 82,11% 50,12% 47,75% 52,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,54% 76,65% 77,57% 107,60% 166,49% 186,98% 137,90% 61,58% 77,55% 107,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...