Visa allt om Trapp & Durkteknik Väst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 12 706 10 508 12 796 7 640 5 315 6 893 5 021 3 749 3 217 5 207
Övrig omsättning 246 420 330 293 485 545 486 501 0 50
Rörelseresultat (EBIT) 368 -26 491 765 146 443 201 195 66 173
Resultat efter finansnetto 272 -45 483 743 81 390 152 180 57 178
Årets resultat 162 28 305 448 61 168 127 128 29 67
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 296 218 282 347 2 583 2 420 2 051 1 342 206 270
Omsättningstillgångar 5 394 4 584 4 359 3 378 1 609 2 580 1 646 1 871 1 299 2 418
Tillgångar 5 690 4 802 4 642 3 725 4 192 5 000 3 698 3 212 1 506 2 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 109 947 919 1 114 666 706 538 411 283 254
Obeskattade reserver 588 522 605 514 350 350 182 199 186 172
Avsättningar (tkr) 196 196 296 381 266 367 230 230 230 230
Långfristiga skulder 733 98 159 237 1 817 1 978 1 711 1 281 222 260
Kortfristiga skulder 3 064 3 039 2 663 1 479 1 094 1 600 1 036 1 091 585 1 772
Skulder och eget kapital 5 690 4 802 4 642 3 725 4 192 5 000 3 698 3 212 1 506 2 688
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 100 -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 1 296 1 304 695 1 010
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 593 551 295 365
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 100 0 0 0 0
Omsättning 12 952 10 928 13 126 7 933 5 800 7 438 5 507 4 250 3 217 5 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 5 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 541 1 751 2 133 1 528 1 329 1 723 1 255 937 1 072 1 736
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 550 721 579 518 604 506 484 265 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 413 38 555 832 224 480 279 260 130 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,92% -17,88% 67,49% 43,74% -22,89% 37,28% 33,93% 16,54% -38,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,77% -0,37% 10,66% 20,54% 3,48% 8,86% 5,44% 6,10% 4,71% 6,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,03% -0,17% 3,87% 10,01% 2,75% 6,43% 4,00% 5,23% 2,21% 3,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,02% 52,85% 56,43% 68,09% 66,40% 68,88% 62,76% 75,57% 73,24% 72,84%
Rörelsekapital/omsättning 18,34% 14,70% 13,25% 24,86% 9,69% 14,22% 12,15% 20,81% 22,19% 12,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,55% 28,20% 29,96% 40,67% 22,40% 19,58% 18,39% 17,63% 28,42% 14,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,98% 105,40% 127,15% 168,49% 111,06% 141,88% 133,78% 154,17% 187,01% 132,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!