Visa allt om Dagens Industri Aktiebolag
Visa allt om Dagens Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 724 588 763 101 748 047 740 160 707 983 699 489 675 216 627 423 535 393 657 838
Övrig omsättning 443 1 107 2 388 5 960 9 821 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 641 114 556 85 788 102 003 74 491 82 001 96 941 140 073 77 281 164 472
Resultat efter finansnetto 70 317 115 735 82 601 95 859 71 863 81 558 98 295 135 229 74 829 175 806
Årets resultat 4 083 -8 602 -4 014 -3 676 -5 297 58 427 73 996 99 506 54 379 124 297
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 144 10 651 10 200 4 225 2 164 2 764 3 323 4 123 11 238 12 284
Omsättningstillgångar 484 674 538 433 505 403 501 146 435 798 437 299 449 434 480 441 391 967 470 140
Tillgångar 494 818 549 084 515 603 505 371 437 962 440 063 452 757 484 564 403 205 482 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 083 11 999 12 001 12 005 12 001 15 516 19 329 18 555 16 333 17 082
Obeskattade reserver 469 626 438 0 0 0 34 34 34 0
Avsättningar (tkr) 132 330 130 354 127 844 120 295 116 122 115 096 110 854 101 508 99 101 95 766
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 345 935 406 105 375 320 373 071 309 839 309 451 322 540 364 467 287 737 369 576
Skulder och eget kapital 494 818 549 084 515 603 505 371 437 962 440 063 452 757 484 564 403 205 482 424
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 3 650 3 198 2 359 435 75 3 308 2 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 1 014 0
Löner till övriga anställda 71 313 101 342 88 196 89 226 88 036 84 849 78 616 85 936 82 748 80 516
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 607 49 309 44 338 45 373 45 667 43 680 47 056 38 306 45 883 42 894
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 725 031 764 208 750 435 746 120 717 804 699 489 675 216 627 423 535 393 657 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 101 150 137 137 136 136 124 140 140 141
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 174 5 087 5 460 5 403 5 206 5 143 5 445 4 482 3 824 4 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 084 1 053 1 143 1 043 1 027 983 1 055 913 965 901
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 147 115 862 87 032 102 815 75 619 83 167 98 439 142 132 79 908 166 614
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,05% 2,01% 1,07% 4,54% 1,21% 3,59% 7,62% 17,19% -18,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,29% 21,99% 16,95% 20,34% 17,49% 19,62% 22,78% 29,19% 19,58% 37,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,44% 15,83% 11,68% 13,89% 10,82% 12,34% 15,28% 22,54% 14,75% 27,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,28% 89,83% 89,68% 89,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,15% 17,34% 17,39% 17,30% 17,79% 18,28% 18,79% 18,48% 19,47% 15,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,32% 2,27% 2,39% 2,38% 2,74% 3,53% 4,27% 3,83% 4,06% 3,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,11% 132,58% 134,66% 134,33% 140,65% 141,31% 139,34% 131,82% 136,22% 127,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...